Fiber i veggen vel så viktig som fiber i kosten

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

I grendene i Numedal har over 100 aksjonister vært i sving under dette mottoet

Likeverdig tilgang til bredbånd er kritisk infrastruktur for reell frihet til å velge bosted. Mens markedet i stor grad «ordner opp» i tettbefolkede strøk, må det en stor porsjon kreativitet, dugnad og lokale ildsjeler til for å få bygd ut bredbånd i områder som ligger langt unna kommunesentrene og der folk bor spredt.

Målet var «å visa korleis ein kan støtta opp om, vidareutvikla og løfta fram lokal utviklingskraft, ved å vera med og etablera kritisk infrastruktur i område der folk vil noko, men slit med avstandsulemper.»

Kommunene bestemte seg for å gå rett på fiber, som er den beste og mest framtidsrettede løsningen, framfor å velge (billigere) mellomløsninger med kapasitetsbegrensninger. Et viktig utgangspunkt var at det allerede var bygd ut et fiberstamnett mellom kommunale bygg og til Kongsberg.

Mobilisering for framtida

For å få til utbygging, var en avhengig av god oppslutning blant innbyggerne. Så mange som over 100 aksjonister var i sving totalt sett i Numedal høsten 2006. I bresjen sto bl.a. personer som selv jobber i Kongsbergindustrien og har behov for å kunne jobbe hjemmefra. På Ullandskogen i Flesberg klarte ildsjeler å få samtlige husstander til å bestille superbredbånd!

– Selv gamle folk som ikke selv er aktive nettbrukere så verdien av å gjøre bygda attraktiv for yngre folk og potensielle tilbakeflyttere, sier prosjektleder Halvor Rostad.

Nå har alle husstander og bedrifter i grendene Ullandskogen i Flesberg kommune, Tunhovd i Nore og Uvdal kommune og Prestmoen – Fulsås – Hanseplass i Rollag fått reell og likeverdig mulighet til å knytte seg til et framtidsrettet bredbåndsnett. Det var målet for pilotprosjektet, som fikk drahjelp av småsamfunnsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet.Erfaringene og resultatene er videreført, og i løpet av 2009 vil de aller fleste i Numedal ha fått et fibertilbud.

Nye kompetansemiljø

Utbyggeren som fikk kontrakten var Numedal Fiber AS, et felles selskap av de lokale energiselskapene. Dette miljøet fikk gjennom pilotprosjektet kompetanse som har gjort dem konkurransedyktig ut over egen region.

Gevinster av fiber

I Buskerud og Telemark planlegges nå et større, regionalt prosjekt med sikte på å ta ut gevinster av bredbåndsinfrastrukturen for bosetting og næringsutvikling i regionen.

Lokal utviklingskraft trenger infrastruktur

Fiber har det blitt, takket være lokalt engasjement, kombinert med godt samspill mellom det offentlige, utbygger og innbyggere. Numedal har gått «motstrøms», ved å satse først i grender der utfordringene med å bygge ut var størst.

Distriktssenteret mener:

Prosjektet er et godt eksempel på hvordan mobilisering og dugnadsånd, samt et vellykket samspill mellom kundene/innbyggerne, det offentlige og utbygger, kan skape nye muligheter og vekstkraft for små bygdesamfunn.