Fagområde: Omdømme

Danskene inspirerer

Hva kan norske kommuner lære av måten Skive kommune i Danmark jobber med omdømme på?

På Jylland i Danmark finner vi kommunen Skive med 48.000 innbyggere. For 5 år siden var Skive fire kommuner – Skive, Spøttrup, Sundsøre og Sallingsund. Som resultat av den danske kommunalreformen i januar 2007 ble disse slått sammen til Skive kommune.

Bygger omdømme basert på «Rent Liv»

I 2011 vedtok Skive kommune sin omdømmestrategi. Etter omfattende involveringsprosesser kom de fram til at de skal være kommunen som er kjent for Rent Liv. Denne posisjonen – Rent Liv – skal være drivkraft for kommunen sin utvikling. Under posisjonen Rent Liv, har de beskrevet Skives styrker i 4 satsingsområder, og hvordan disse kan være med å bygge et omdømme for lokalsamfunnet:

 1. Danmarks rene energiklynge: kommunen har som mål å være selvforsynt med energi i 2020 ved å ta i bruk moderne og miljøvennlige klimaløsninger. Sammen med næringsliv, forskning og utdanningsinstitusjoner skal Skive som lokalsamfunn bli kjent for å være Danmarks rene energiklynge.
 2. Moderne matopplevelser: maten som blir produsert lokalt i kommunen blir beskrevet som kvalitativt enestående og opplevelsesbasert. Sammen med lokale produsenter og foredlere skal Skive være kjent for sine gode matopplevelser.
 3. Det gode liv: Skive kommune har en rekke fortrinn i forhold til å tiltrekke seg kjernefamilier. Det er et vakkert område med fin natur, god tilkomst til fjorden i hele kommunen, og i tillegg er det relativt lave leve- og bokostnader. Lokalsamfunnet skal være kjent for sitt enestående kultur-, fritids- og naturtilbud.
 4. Fjorden: Skive kommune er spesiell med at Limfjorden ligger rundt hele kommunen. Fjorden representerer opplevelse og arrangement innen musikk ved fjorden, kultur på fjorden, kunst ved fjorden, mat fra fjorden, aktiviteter ved og på fjorden og bosetting ved fjorden.

Markedsføringsstrategier

Det neste Skive beskriver godt i sin omdømmestrategi, er hvordan de skal gjøre sine fortrinn kjent for omverden. De legger vekt på 4 kanaler:

 • Munn-til-munn – kommunens egne tilsette og innbyggere er viktige ambassadører
 • Egne medier, arrangementer og annonser/kampanjer
 • PR – posisjonere Skive i relevante medier
 • Estetikk, natur og design – hva forteller stedene i lokalsamfunnet om Skive. Hvordan ser der ut?

Hvorfor denne satsingen?

Bakgrunnen for Skive sin satsing på omdømmearbeid henger sammen med kommunesammenslåing der 4 kommuner ble til 1. Skives historie skulle fortelles på ny, og dét med respekt for identiteten de ulike kommunene tok med seg inn i det nye kommunefellesskapet. Omdømmestrategien skulle bygge på Skive sine reelle styrker, og basert på dette jobbet de godt med involvering av næringsliv og innbyggere og i å komme frem til Skive sin posisjon.

Ekstern medhjelper

Det ble engasjert ekstern konsulent i arbeidet med Skives omdømmestrategi. Dette var til stor hjelp for å se kommunen med et blikk utenfra, og kompetanse på hvordan en slik prosess skulle gjennomføres. Det gode for Skive var at prosjektgruppen måtte ta seg av skrivearbeidet selv. Slik fikk de et sterkt eierskap til strategidokumentet og forståelsen for hva dette arbeidet innebar.

Bok om Rent Liv

Når posisjonen og omdømmestrategien Rent Liv var bestemt og vedtatt, måtte den settes i verk gjennom handling og konkrete tiltak. Skive har satt av ressurser til å drive dette utviklingsarbeidet, og de jobber systematisk på flere områder. Gjennom tiltak innen de 4 satsingsområdene skal omdømme styres i ønsket retning.

Det er laget en bok som heter ”Rent Liv”, og denne gir kommunen gratis til alle som vil. Den ligger fremme i serviceekspedisjonen i kommunen, så den som vil kan forsyne seg. Videre er den sendt ut til bedrifter og samarbeidsaktører i kommunen. Du finner boken oppdelt i kapitler i høyremenyen.

I kommunen er det opprettet ulike landbyutvalg der det sitter politikere sammen med borgere for å jobbe med lokal utvikling sin del av kommunen. Det er avsatt egne midler som disse utvalgene kan søke på, og dette bidrar til å skape engasjement for å delta i arbeidet blant befolkningen.

Satsing i skolen

I 2012 er Rent Liv en satsing i skolen. Kommunen samarbeider med skolene om å lage et pedagogisk opplegg for hva en legger i Rent liv i skolene. Hvordan tenker elevene om Rent Liv, og hva har dette å bety for deres hverdag?

Jesper Have – eier av Café Savilla i Lundø – Skive kommune. (Foto: Birte Fossheim)

Omdømmearbeidet henger sammen med planarbeidet

Skive Kommune har koblet omdømmearbeid sitt til det øvrige planarbeidet sitt. Visjonen Rent Liv gjenkjennes i planstrategien for Skive. I planstrategien har kommunen valgt ut følgende satsingsområder:

 • Skive et godt sted å bo
 • Campus
 • Opplevelser ved Limfjorden
 • Landsbyer i utvikling

I tillegg har de valgt ut to tverrgåene områder: energi og sunnhet.

Kommunen har engasjert innbyggerne i denne prosessen, både i Skive by og i landområdene rundt. Kommunen sier at de ikke vil måles på antall innbyggere, men på trivsel og god utvikling. Dette er en holdning som mange norske kommuner burde se nærmere på.

Paralleller til Distriktssenterets omdømmearbeid

Skive kommune sitt arbeid med omdømme, og deres omdømmestrategi er et godt eksempel for norske kommuner sitt omdømmearbeid. De viser en systematisk og energisk måte å jobbe med omdømme på gjennom sitt lokale utviklingsarbeid. Vi vil derfor anbefale et blikk på omdømmestrategien til Skive og boken de har laget, for å bli inspirert!

Stikkord: