Fagområde: Bolig og bomiljø

Boligboom med offentlig privat samarbeid

Flere boligprosjekter er på gang i Hamarøy som resultat av kommunens nye samspill med private aktører. Disse vil dekke boligbehov til både ordinære boligsøkere og vanskeligstilte.

– Etter lenge ikke å ha visst vår arme råd, er vi nå godt i gang med boligbygging av betydelig omfang i Hamarøy, sier ordfører Rolf Steffensen på arbeidsseminaret om boligetablering i distriktet 5. og 6. desember 2012. Seminaret ble arrangert i Bodø av Husbanken og Distriktssenteret.

Markant boligbehov

I nordlandskommunen med 1770 innbyggere har tidligere års folketallsnedgang flatet ut. Det har oppstått optimisme, men vært lite nybygging. Nå er nye boliger hardt tiltrengt. Dette knyttes både til et stort generasjonsskifte blant kommunalt ansatte, samt nye ordinære boligsøkende og vanskeligstilte.

– En stor utfordring er at rundt halve kommunestaben på 200 ansatte skal skiftes ut i løpet av de neste fem til sju årene. Hvor skal erstatterne bo? Samtidig skal vi sikre et tilbud til ungdom og nye kompetansearbeidstakere som vi ser må rekrutteres utenfra. Kommunen bosetter også enslige mindreårige flyktninger – i stor stil etter våre forutsetninger, forteller Steffensen.

Nytt fokus

Ut fra sin økonomiske situasjon erkjente kommunen at den ikke kan påta seg samme ansvar som før – både være aktiv boligbygger og utleier. Høsten 2010 ble Hamarøy invitert inn i Husbanken region Bodø sitt prosjekt om helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene. Andre involverte var kommunene Beiarn og Gildeskål, Nordland fylkeskommune og KS.

– I arbeidsgruppa fokuserte vi særlig på hvordan kommunene bedre kan utnytte Husbankens ordninger. Det var interessant å se på mer systematisk kobling av boligbehov til ordinære søkere og vanskeligstilte – og finne muligheter i samarbeid mellom kommune og næringsliv.

En hjelpende hånd

Samme høst slo media stort opp om boligmangelen i Hamarøy. Dette fikk daglig leder Bernt Langås i bygningsentreprenøren BBi AS i Bodø med seg, og kontaktet kommunen for samarbeid.

– Bernt kjenner virkemiddelsystemet og småkommuners boligutfordringer godt. Vi kom fort inn i en dialog hvor han kom med forslag til løsninger i Hamarøy. På bakgrunn av denne dialogen og deltakelse i Husbankens prosjekt, så vi konturene av en modell for offentlig privat samarbeid (OPS), sier ordføreren.

Leieavtaler og krav

OPS-modellen går ut på at kommunen lyser ut boligprosjekter på Doffin med leieavtaler på boliger til vanskeligstilte – i denne omgangen totalt 14 enheter. Private eiendomsutviklere bygger og eier boligene, og får samme tilskudd fra Husbanken som kommunen ville fått.

I leieavtalene er det lagt inn krav om at det skal bygges minst like mange boliger for ordinære boligsøkere som for vanskeligstilte – noe som både sikrer tilbud til begge grupper og bidrar til mangfold og inkludering. Utbygger må også selv disponere tomt innenfor definert sentrumsplan – dette for å unngå press mot kommunen og lokalisering langt fra sentrum.

Viktig med kvalitetssikring

– En nøkkelfaktor er å tenke gjennom hva man sender på anbud. Hamarøy er med i et innkjøpssamarbeid i Salten, og har fått hjelp til kvalitetssikring av anbudskonkurransene, påpeker Steffensen og fortsetter:

– En annen «nøkkel» har vært å ha en presis reguleringsplan med god oversikt over private og offentlige tomter. Det har gjort det lett for kommunen og private aktører å orientere seg.

Utfordring internt

Per i dag er fire boligprosjekter igangsatt, og vil ferdigstilles i 2012. I sum er det snakk om nær 40 nye boliger – ettersom noen utbyggere har føyd til flere enheter for ordinære boligsøkere enn kravet tilsier.

– Det hele har vært forbausende lett å gjennomføre. Imidlertid har egne hoder butta imot. Vi er så vante til at kommunen bygger ut, og hadde liten erfaring med OPS.

Lærdom

Nå er kommunen svært tilfreds med den lokale boligutviklingen, og har gjort seg nye, gode erfaringer.

– Vi har lært at det finnes muligheter i eksisterende virkemiddelapparat og ordninger som vi ikke trodde fantes. Det er mulig å bidra til å skape en utvikling som vi ønsker i små samfunn. Vi har også lært at Husbanken er en fantastisk og dynamisk samarbeidspartner, og at Distriktssenteret spiller en viktig rolle ved å koble folk og institusjoner, samt sørge for at erfaringer spres rundt.

Tekst: Astri Edvardsen, Krysspress®

Stikkord: