Fagområde: Kommunereformen

Bodø: Fra kommune til bydel

Skjerstad tok initiativ til å bli en del av Bodø. Etter ti år er tjenestene blitt bedre og ny skole er bygget i gamle Skjerstad.

Svekket kommuneøkonomi var utløsende årsak for frieriet fra Skjerstad.

Nyttig lærdom

  • Informasjonsarbeidet var for dårlig. Bare de som var involvert i prosessen visste noe. Informasjonsarbeidet ble dobbeltarbeid for menneskene som skulle drive sammenslåing ved siden av de ordinære jobbene sine. Det burde vært en koordinator for informasjonsarbeidet.
  • Prosessen led under overbelastning på nøkkelpersonene i en liten kommuneadministrasjon. Skjerstads rolle i det administrative arbeidet falt i perioder nesten bort. Dette førte til at Bodø styrte og gjennomførte mye av prosessen for å få arbeidet i havn.

Innlemma i Bodø

1. januar 2005 ble vesle Skjerstad innlemma i Bodø, som er både fylkeshovedstad i Nordland og regionalt senter i Salten. Det ble ikke holdt noe ekstraordinært kommunestyrevalg. Kommunestyret til nye Bodø kommune ble utvidet med to personer fra Skjerstad kommune fram til det ordinære kommunevalget i 2007. Kommunestyret i Skjerstad ble omgjort til et av fem lokalutvalg i Bodø kommune.

Det var gitt garanti om at ingen skulle sies opp som følge av sammenslåingen.

Bodø viste raushet og imøtekom en del utfordringer og behov som Skjerstad kommune stod overfor. Dette omfattet blant annet:

  • Bygging av ny skole til 30 millioner kroner i Misvær, som var kommunesenteret i gamle Skjerstad kommune
  • Servicekontor med førstelinjetjeneste til ulike kommunale tjenester
  • Etablering av nærings- og utviklingsprogram for Skjerstad
  • Utbygging av bredbånd til Skjerstad

Videre ble det fra statlig hold gitt garantier om at statlige bevilgninger ville dekke opp underskudd i Skjerstad kommunes budsjett for 2004.

Ingen felles identitet

Sammenslåingen berører i større grad forholdene for innbyggerne i Skjerstad enn i Bodø. Det er først og fremst administrasjon og ledelsesoppgaver som er sentralisert. Skoler, barnehager og sykehjem har samme lokalisering som før.

Kommunen var fra før delt inn i tre hovedbygder; Misvær, Skjerstad og Breivik. Folks identitet var sterkere knyttet til bygdene enn til Skjerstad som kommune. Eldre folk var redd de ville miste bygdeidentiteten i møte med urbane holdninger.

Den lokale bensinstasjonen og et lokalt bakeri er lagt ned, noe som skaper negative signaler. Men alt i alt har sammenslåingen bidratt til positive utviklingstiltak som Skjerstad ikke ville maktet som egen kommune.

Fornøyde innbyggere i Skjerstad

I rapporten ”Frivillige kommunesammenslutninger 2005 – 2008” kommer det fram at Skjerstad er den eneste kommunen der innbyggerne mener at kommunevalget i større grad har blitt et partivalg framfor et personvalg etter sammenslutningen. I den tidligere lille kommunen stemte man i større grad ut i fra personlige kjennskaper til enkeltpolitikere. Bygdelistene er blitt borte.

Skjerstad skiller seg markant fra de seks andre kommunesammenslåingene ved at hele 52,3 prosent av innbyggerne trekker fram konkrete tjenesteområder som er blitt bedre etter kommunesammenslutningen. I Bodø mener 16,3 prosent det samme.

Frykt for framtida

Det er lettere å rekruttere til stillinger, men informanter blir frustrert når folk som går av med pensjon ikke blir erstattet. Kommunen nedbemanner hele tiden. Servicesenteret i Misvær har ikke så mye tid til sambygdingene som de hadde i begynnelsen, og folk er redd for at det vil bli lagt ned om noen år. Den samme frykten har de rundt diskusjonen om omorganisering av sykehjemmet i Misvær.

– Jeg mener det var et smart trekk av Bodø å ikke være veldig offensive i denne sammenslåingen, men la Skjerstad, som var mye mindre, være den som hadde den aktive rollen, sier Liss Mirjam Stray Rambo, rådgiver ved Distriktssenteret.

Sammenslåingsfakta Bodø kommune

Sammenslått 1.1.2005

Tidligere Bodø (42745 innbyggere i 2004) og Skjerstad (1030)

Folkeavstemming:
Skjerstad: 325 JA og 323 NEI
Bodø: Ingen folkeavstemming

Lesetips

Se også oversikten vår over rapporter, utredninger og verktøy som kan være kunnskapskilder for de som jobber med kommunereformen og kommunesammenslåingsprosesser.