Fagområde: Kommunereformen

Rammer for sammenslåing

Rapporter, utredninger og verktøy som handler om rammene for kommunesammenslåing.

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for. Meldingen varsler også en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, og omtaler hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne påvirke det regionale folkevalgte nivået.

S. Frisvoll, O. Storstad, M. Villa, B. E. Flø og R. Almås (2015), Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse, Rapport 1/2015, Norsk senter for bygdeforskning

Deloitte (2015): Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger: Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser, KS FoU-prosjekt som studerer erfaringer fra noen av de norske kommunesammenslåingene som har funnet sted etter 1994, samt erfaringer fra Danmark og Finland. Gjennom prosjektet er det også laget et verktøy om arbeidsrettslige spørsmål som kan oppstå der det fattes vedtak om sammenslåinger.

Ekspertutvalgets sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur. Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte 3. januar 2014 ned et ekspertutvalg som skal foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene. I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver.

I Kommuneproposisjonen 2015 presenterte regjeringen den helhetlige planen for kommunereformen. Meldingsdelen om kommunereform i Kommuneproposisjonen 2015 (PDF)

Ekspertutvalgets delrapport: Kriterier for god kommunestruktur (2014) I delrapporten tar utvalget utgangspunkt i dagens oppgaver i kommunene. Utvalget har ut fra dette angitt kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver, samt prinsipper og kriterier for en robust kommuneinndeling som gir en enhetlig og oversiktlig forvaltning i kommunen.

Grefsrud, Reidun og Svein Erik Hagen (2003): Kriterier for kommuneinndeling. ØF-rapport nr. 21/2003. Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning på oppdrag fra KRD. I rapporten foreslås et nytt sett kriterier for kommuneinndeling, og kriteriene og prinsippene for kommuneinndeling som Christiansenutvalget la til grunn i sin utredning i 1992 gjennomgås og vurderes.

Høyer, Karl G m. fl: Effekter og konsekvensar ved endring av kommunestruktur for kommunikasjon og transport. Vestlandsforskning prosjektrapport nr. 8/03.

Håkonsen, Lars m.fl. (2004): Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? Arbeidsrapport:22 – 2004. Telemarksforsking – Bø. Telemarksforsking har på oppdrag fra KS gått gjennom de vesentligste effektene for rammetilskuddet ved kommunesammenslutning.

Langørgen, Audun, Rolf Aaberge og Remy Åserud (2000): Kostnadsbesparelser ved sammenslåing av kommuner. SSB. Forskningsprosjekt på oppdrag av KRD om økonomiske konsekvenser av kommunesammenslutninger mellom mindre kommuner.