Fagområde: Omstilling

Omstillinger trenger tid før man ser effekter

Studien «Langtidseffekter av omstillingsprogram» viser at det ofte tar lang tid før man ser effekter av omstillingsarbeid. To av effektene som ble funnet var positive endringer i samhandling og nyskaping i eksisterende virksomhet etter omstillingsprosjektet.

I 2010 gjennomførte NTNU, SINTEF og Trøndelag Forsking og Utvikling studien «Langtidseffekter av omstillingsprogram» på oppdrag fra Distriktssenteret og Innovasjon Norge.

Studien hadde som mål å øke kunnskapen om:

  • Langtidseffekter på nærings- og samfunnsutvikling av omstillings-program i 10 utvalgte kommuner/regioner 5-8 år etter programslutt.
  • Sammenhenger mellom langtidseffekter og hvordan omstillingsprogrammene er organisert og gjennomført.

10 omstillingsprogrammer

Tre av de ti omstillingsprogrammene som ble studert omhandlet en region med flere kommuner, og er derfor relevant å se nærmere på i ByR-sammenheng. Dette var:

Regionprogrammene i Dalane, Glåmdal og Oppdrift og Dalane kjennetegnes av at deltakende kommuner var ulike, men at det gjennomgående er relativt små avstander til større vekstsentra.

Effekter

I alle regionprogrammene fant forskerne positive endringer i samhandling og nyskaping i eksisterende virksomhet som kunne relateres til omstillingsprogrammene.

Forskerne mener at regionprogrammene har bidratt til at både sysselsetting og folketall har økt med om lag 1% i regionen utover hva det ellers ville vært. I sum for de 3 programmene utgjør dette 480 arbeidsplasser og 900 innbyggere. Omstillingsmidlene utgjorde til sammen 117 millioner kroner i disse 3 programmene.

Andre viktige funn fra studien er:

  • Lokal tilpasning ser ut til være viktigere enn ”beste praksis” i andre omstillingsprogram når det gjelder organisering og gjennomføring.
  • Bred lokal forankring, et omfattende strategiarbeid og tidlig synliggjøring av resultater er viktig for lokal legitimitet.
  • Satsing på samarbeid med miljø utenfor kommunen og det å trekke til seg bedrifter fra andre regioner, er ofte nødvendig for å få vekstkraft i små distriktskommuner.
  • Langtidseffekter påvirkes i liten grad av organisasjonsform.
  • Omstilling tar lang tid, og 6 års-program vurderes som kort tid, ofte for kort tid.

I studien fra 2010 går det imidlertid frem at de 10 omstillingsprogrammene (både de regionale og lokale) gjennomgående ikke vært kraftig nok i seg selv til å kompensere fullt ut for negativ utvikling som følge av langvarig nedgang i basisnæringer, nedbemanning i hjørnesteinsbedrifter og generelle sentraliseringsprosesser.