Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune er med i prosjektet Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene. Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, Distriktssenteret og 11 kommuner.

Kongsvinger er en bykommune med nærmere 18.000 innbyggere og er regionsenter for Glåmdalsregionen. Kongsvinger er ikke med i prosjektet fordi den er en typisk distriktskommune, men fordi kommunen er sterkt opptatt av de samme problemstillingene som tas opp i prosjektet, jobber systematisk med dem og har også distriktsutfordringer ved en rekke lokale, små sentra med store avstander der eldre fortsatt ønsker å bo.

Boligsituasjonen for eldre

En rapport fra 2020 viser at selv om de aller fleste eldre i kommunen bor godt, har mange boliger som er lite egnet om beboeren skulle få helsemessige utfordringer. Kommunen har både bybebyggelse og spredt bosetning og store avstander. Lite tilgjengelig adkomst til bolig skaper utfordringer for både beboer og kommunens tjenestetilbud. Andelen eldre i kommunen er høy (også sett ut fra landssnittet), og gruppen innbyggere over 60 år nærmer seg 1/3 av kommunens innbyggere. Mange eldre bor alene. I tillegg er mange minstepensjonister. Mange har ikke nære pårørende innen rimelig avstand. Folkehelseutfordringene er bekymringsfulle, og Kongsvinger kommune ligger over landssnittet hva gjelder hjerte- og karsykdom, KOLS, diabetes 2 og enkelte psykiske lidelser.

Statistikk fra Agenda Kaupang

Kongsvinger ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder dekningsgrader (for de over 80 år) for sykehjem, hjemmetjenester og kommunale boliger. Det samme gjelder dekningsgrad (for de fra 67–79 år). Utviklingen de siste åra viser:

 • færre over 80 år klarer seg uten kommunale tjenester
 • redusert dekning for hjemmetjenester og institusjon.
 • omtrent like mange med tjenester i kommunale boliger
 • ingen i bolig uten døgnomsorg

Kommunen har et klart underforbruk av Husbankens virkemidler, sammenlignet med resten av landet. Kongsvinger er kommunen i prosjektet med høyest andel leiligheter (noe over 20 prosent). Det samme gjelder også for bygging av nye boliger. Antall eldre kommer til å øke sterkt de neste åra. I 2040 vil gruppen 69–79 ha økt med nærmere 30 prosent, gruppen 80-89 vil ha mer enn fordoblet seg og antall 90 år og over vil ha økt med nesten 150 prosent.

Beregnet behov for pleie og omsorg øker med 89 prosent i 2040 (gitt samme tilbud som i 2019).  Beregnet aldersbæreevne reduseres over tid, og ligger noe under landsgjennomsnittet.

Hva sier planene?

Kommuneplanens samfunnsdel tydeliggjør behovet for å utvikle og bygge gode og egnede boliger og bomiljø for eldre i kommunen. Det er politisk vedtatt prioriterte områder: Kongsvinger by, Brandval (tettsted), Roverud (tettsted), Lundersæter (grend) og Austmarka (tettsted). By- og tettstedsutvikling med kvalitet er et satsningsområde i kommuneplanen.

I 2030 skal Kongsvinger bli

 • en kompakt by med korte avstander mellom daglige gjøremål.
 • et urbant sentrum som oppfordrer til økt byliv.
 • en attraktiv kommune å sykle og gå i.
 • en kommune med attraktive tettsteder.
 • lagt til rette slik at alle har mulighet til å delta på aktiviteter uavhengig av økonomi.
 • en kommune med trygge og allsidige bomiljøer og botilbud.
 • en kommune med innbyggere som lever i et mangfoldig nærmiljø og er aktive deltakere i lokalsamfunnet.

Ifølge plandokumentene skal målene nås gjennom å ha høy kvalitet på boliger og byrom, gjennom å bruke kulturarven som ressurs i byutviklingen, gjennom å utvikle tettsteder og by i samarbeid med lokale krefter, gjennom å inngå samarbeid med utbyggere, samt gjennom å styrke kommunens aktørrolle i bolig- og byutviklingen (fra kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030).

Kommuneplanens arealdel har markert områder egnet for boligbygging (særlig boliger for eldre), samt egnede arealer for bygging av omsorgsboliger og institusjoner. I kommunens strategidokumenter for helse- og mestringstjenestene, er egnede boliger for eldre og mennesker med funksjonshemminger vedtatt som satsningsområder for å kunne yte gode kommunale helsetjenester, men også for å kunne utsette behov for institusjonsplass. Disse strategiske dokumentene er ferdigstilt og vedtatt i Kongsvinger kommune i perioden juni 2019 til juni 2020. Alle planene finner du her

Kommunen startet høsten 2020 med å utarbeide en folkehelseplan og en boligsosial handlingsplan. Kommunen har et eget boligstrategisk forum som utarbeider saker av strategisk art til politisk behandling.

Kommunens mål

Kommunen har som mål å øke antallet aldersvennlige boliger og bomiljø i kommunen. Kommunen har definert følgende delmål:

 • Tilpasse 8-10 eksisterende boliger per år i en femårsperiode.
 • Inngå avtaler med lokale utbyggere om tildelings- og tilvisingsavtaler i nye byggeprosjekter, også rettet mot eldre.
 • Bygge på eksisterende sykehjem, med inntil 10 nye plasser til mennesker med demenssykdom, og etablere sansehage.
 • Vurdere videre bruk av eksisterende bygningsmasse (omsorgsboliger etc) for å møte behov hos eldre innbyggere med store hjelpebehov.
 • Satse på bygging av aldersvennlige boliger også i vedtatte distriktskretser (i tillegg til i bykjerne). Ha dialog med utbyggere.
 • Se på mulighet for å bygge utleieboliger til eldre i dialog med utbyggere.
 • Oppgradere eksisterende blokkbebyggelse, blant annet med heis, og legge til rette for aldersvennlige utearealer.
 • Se på mulighet for å bruke startlån, lån til oppgradering av bolig, lån til bygging av livsløpsbolig, samt andre av Husbankens virkemidler.
 • Øke helsekompetansen i kommune. I dette ligger også folkeopplysningsarbeid med vekt på den enkeltes ansvar for å tilpasse egen bolig for alderdom og eventuelle omsorgsbehov.