Fagområde: Tilflytting

Innvandring er livsviktig

Dersom kommuner og næringsliv ikke får øynene opp for den ressursen innvandrere representerer, vil de mislykkes i å tiltrekke seg og beholde riktig og nok kompetanse.

Bare enkelte kommuner skjønner alvoret

I regional planstrategi for Sør-Trøndelag slås det fast at innvandring vil kunne imøtekomme deler av arbeidskraftbehovet i åra framover, og at en i dag ikke klarer å utnytte innvandrernes ressurser godt nok. Det står videre at utfordringen berører en stor bredde av aktører og virkemidler. Selv om det i tilsvarende dokument for Nord-Trøndelag står at «befolkningsveksten i Nord-Trøndelag skyldes i stor grad innvandring», er det lite som tyder på en har tatt inn over seg at innvandring vil være en forutsetning for vekst og utvikling i store deler av regionen.

Distriktssenteret og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) i Midt-Norge erfarer at kun enkelte kommuner tar på alvor at sammensetningen av mennesker i alle deler av landet er under stor forandring og utvikling. Selv om enkeltbedrifter og en del kommuner gjør en god jobb for å inkludere både flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, finner vi få eksempler på at kommunene virkelig har tatt inn over seg utviklingen og utfordringene. I Haram på Sunnmøre har næringsliv, kommune og frivillig sektor gått sammen om tiltak for å bedre tjenestetilbudet for innvandrere i kommunen. Språk og integreringstilbud, nettside på engelsk, velkomstbrev og velkomstfest for alle nye innbyggere er blant tiltakene. Når Frøya kommune og laksenæringa går sammen om å bygge familieleiligheter og tilby språkkurs for arbeidsinnvandrere og deres familier, er også dette interessante og gode grep som bør inspirere flere.

Behov for mer helhetlig inkluderingsarbeid

Vi har til gode å se en fylkesplan eller en kommuneplan som gjennomsyres av en helhetlig strategi for hvordan fylket eller kommunen skal lykkes med å inkludere tilflyttere generelt og innvandrere spesielt. I studien Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge, får vi innvandrernes egne fortellinger om hvorfor de blir boende i et lokalsamfunn som sårt trenger dem. Rapporten, utført av Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) for Distriktssenteret og IMDi, understreker at trygghet, gode oppvekstvilkår, lite stress og vakker natur er attraktive egenskaper som også innvandrere vektlegger. Studien avdekker samtidig at mye kan gjøres for å styrke muligheten for at innvandrere velger å bli i en distriktskommune.

I rapporten fremheves det at kommunen gjerne mangler en helhetlig tilnærming til alle kommunens innvandrere. Mens flyktninger får oppfølging og informasjon gjennom et godt lokalt organisert flyktningarbeid, opplever arbeidsinnvandrere at de blir mer overlatt til seg selv. Lite blir gjort for å kartlegge hvordan kompetansen til arbeidsinnvandreres ektefeller kan nyttegjøres i det lokale arbeidsmarkedet. Studien viser også at innvandrere ønsker å eie egen bolig, noe som også ofte kan bli inngangsporten til å bli inkludert i lokalsamfunnet. Dette forsterker boligutfordringene i allerede dårlig fungerende boligmarkeder i mange av trøndelagskommunene.

Innvandrere mangler tilhørighet til stedet

Det understrekes videre at spesielt flyktninger og arbeidsinnvandrere føler liten tilhørighet til stedet de flytter til. Det er derfor avgjørende hvordan innvandrere blir møtt når de bosetter seg et nytt sted. Dersom kommunen, det lokale næringslivet og folk flest ønsker at innvandrerne skal bli boende, må det arbeides for å skape stedstilhørighet. Til tross for at mange lag og organisasjoner trenger flere medlemmer og ny giv, er det få som gjør noe aktivt for å tiltrekke seg nye medlemmer blant innvandrerbefolkningen. Behovet for å bli sett og «å være noen» betyr like mye for alle innbyggere i en kommune. For at innvandrere skal få tiknytning til stedet må de møtes åpent og aktivt og inviteres inn på både formelle og uformelle møteplasser.

Aktiv inkludering gir suksess

Distriktssenteret lanserte nylig studien Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner, deriblant trøndelagskommunene Vikna, Frøya og Hitra. Kommuner som jobber aktivt med inkluderingstiltak og legger til rette for arbeidsinnvandrere sine familier, er blant de mest suksessrike når det gjelder utvikling i lokalt næringsliv og vekst i bosetting. I en region som mangler arbeidskraft, må mulighetene og ressursene som finnes hos alle som bor i kommunen tas i bruk.

Innvandring er livsviktig for trønderske kommuner. Å lykkes med å tiltrekke seg og beholde nye innbyggere krever at en tenker og handler helhetlig, er mangfoldig og jobber langsiktig. Samfunnsplanleggingen må ta høyde for et mangfold av nye innbyggere, og konklusjonen er at innvandringspolitikk og distriktspolitikk må kobles mye tettere sammen. Det trengs gode grep slik at alle innvandrere får mulighet til å skaffe seg en anstendig plass å bo, lære norsk og andre tiltak som gjør at også de trives og blir godt inkludert i lokalsamfunnet. Lykkes distriktskommunene med dette, blir det enklere for dem å tiltrekke seg nye innbyggere og ny arbeidskraft. Med andre ord; gode inkluderingstiltak er også god distriktspolitikk.