Flere fly, forsvarsansatte og flere boliger i Evenes kommune

Evenes kommune kan få 450 nye innbyggere. Da kreves ulike grep, hvor det viktigste er en storstilt satsing på boligbygging.

Et F-35 og en teknikker. Inne i en hangar.

F-35-teknikere på Evenes flystasjon under Joint Viking 2023.
Foto: Mariann Beausire / Forsvaret

I den nye langtidsplanen for forsvaret heter det «Regjeringen vil tilrettelegge for at flere bosetter seg i forsvarskommunene, og vi vil særlig prioritere gode bomiljøer i distriktene og å integrere bomiljøene i lokalsamfunnene, i samarbeid med den enkelte kommune.»

Evenes er vertskommune for flystasjonen som er hovedbase for Forsvarets maritime patruljefly og fremskutt base for kampflyene F-35. Ved full drift vil det bli 550 nye ansatte ved flystasjonen. Kommunen har derfor en stor satsing på boligbygging.

Over 100 nye boliger i Evenes

Kommunen har et bredt spekter av boligvirkemidler som nye boliger for forsvarsansatte, eie-til -leie, tilvisningsavtaler og regulering av tomter. Dette vil til sammen gi over 100 nye boliger i kommunen når alle står ferdig. I følge kommunen har i underkant av 10 forsvarsansatte til nå kjøpt boliger i Evenes.

I følge kommunedirektør Bjørn Tore Sørensen er en aktiv kommunal boligpolitikk avgjørende for å styrke bosettingen. Kommunen har gått fra å ha en politisk ambisjon om bedre boligdekning, til å gjennomføre dette.

Utfordringer med stor vekst

I en rapport utarbeidet i 2022 av Menon Economics på oppdrag fra Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune, anslås det at inntil 450 personer kan bosette seg i kommunen som en optimistisk prognose. Mange vil være yngre personer som kan gi kommunen en sunnere befolkningsutvikling. For å utløse en slik tilflytting peker Menon på at kommunen må ta ulike grep, hvor det viktigste er en storstilt satsing på boligbygging.

I følge kommunedirektøren i Evenes, Bjørn Tore Sørensen, står Evenes i en spagat. De skal drifte tjenestene til innbyggerne samtidig som de tilrettelegger for vekst og bruker mye ressurser på det. I 2023 hadde kommunen et negativt driftsresultat på 6 %. Kommunen har en plan for å bruke deler av disposisjonsfondet slik at de skal få en myk landing, men de kan ikke stå i den situasjonen over mange år.

Det er ikke en situasjon vi kan stå i over lang tid, vi må ha resultat i form av økt tilflytting. Det er en make it or brake it situasjon

Bjørn Tore Sørensen, Kommunedirektør i Evenes Kommune

Dilemma rundt støtten til omstilling, kontra støtten til vekst

Kommunedirektøren forteller at Evenes har hatt møte med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Møtet handlet om hvilke store økonomiske og administrative utfordringer det er å skulle legge til rette for vekst på grunn av etablering av ny kampflybase.

«Vi opplever å få lite gehør for dette. Er det en statlig bedrift som legges ned er det automatiske omstillingsmidler som trer i kraft, mens en positiv omstilling er ikke de samme mekanismene der.»

 

To moderne hus ligger ved sjøen

I Kleiva bygges 12 slike hus med nydelig utsikt utover Ofotfjorden.
Foto: Evenes Kommune

Gir utbygger garanti for salg

I Menonrapporten fra 2022 anbefales det at Evenes kommune sprer den økonomiske risikoen for å få bygget boliger på flere aktører. Forsvaret har inngått langtidsleie av boliger. Dette anser kommunen som avgjørende for å få bygget disse boligene, da det reduserer investeringsrisikoen. Kommunen har klart å etablere et godt samarbeid med utbyggere i regionen sier kommunedirektør.

Kommunen har også inngått et samarbeid med Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank. Evenes kommune og Sparebankstiftelsen har sammen gitt garanti til utbygger for salg av minst halvparten av boligene i et prosjekt med 4 familie boliger. Følgende invitt ble sendt ut til boligutbyggere i Evenes: Bygg boliger, er den ikke solgt når den er ferdig, så kjøper vi den. Begge parter la 10 millioner hver på bordet til dette formålet. Partnerne har i fellesskap valgt å inngå første avtale med Evenes Boligutleie AS. Boligene er nå solgt.

Uten støtte fra Husbanken hadde det ikke vært mulig for kommunen å etablert så mange boliger på kort tid.

Vi er en distriktskommune hvor private banker ikke opplever pantesikkerheten som veldig høy. Det at Husbanken kan gå inn med finansiering av inntil 85% av kostnadene ved boligbygging har vært avgjørende for realiseringen

Bjørn Tore Sørensen, Kommunedirektør i Evenes Kommune

 

6 personer i militæruniform står oppstilt foran to minibusser.

Transportavdelingen på Evenes flystasjon under øvelsen Falcon Deploy 21.
Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen / Forsvaret

Godt samarbeid med Forsvaret

Forsvaret bygger ikke tjenesteboliger lengre, men leier inn boliger fra private utbyggere. Det blir i 2024 til sammen ferdigstilt 30 boliger på Evenesmark, Bogen og Liland som Forsvaret vil leie. Forsvaret har inngått en leieavtale på 30 år for leie og drift. Boligene er bygget av en lokal utbygger som har fått lån til oppføring i Husbanken forteller prosjektleder i Evenes kommune Runa Hjallar.

Kommunen har også fått etablert 28 boliger med kommunal tilvisningsrett til 40 % av disse boligene. Utbygger har fått lånefinansiert boligene i Husbanken som er 2- og 3 roms utleie leiligheter.

Det er oppført 6 boliger med konseptet leie – til -eie på Liland. Leie til eie er en ordning som spesielt er rettet mot unge i aldergruppen 20-34 år. Leietaker må være folkeregistrert i kommunen, og ha fast inntekt. Kommunen står som eier av boligene, som leietaker etter hvert kan velge å kjøpe. Konseptet gjør det mulig å kjøpe boenhet uten egenkapital, fordi man først leier i 3-5 år, for så å kjøpe når avtalt leieperiode er over. Verdistigningen blir egenkapital inn i kjøpet, med tillegg av sparing i leieperioden. Boligene ble tatt i bruk i november 2023.

Regionalt boligansvarlig i Forsvaret

Regionalt boligansvarlig på Evenes flystasjon, Knut- Ivar Robertsen, mener at dersom kommunen skal ha folk til å gjøre jobben må de ha et bra sted å bo på Evenes. Han roser Evenes kommune for at de er positive og på tilbudssiden for å få etablert nye boliger for de ansatte på flystasjonen. Kommunen og forsvaret har en løpende dialog for å løse utfordringen med å skaffe til veie tilstrekkelig med boliger til de nyansatte ved flystasjonen.

Både Forsvaret og kommunen er opptatt av å legge til rette for at de forsvarsansatte skal trives og bli boene i kommunen. I tillegg til å skaffe boliger har Forsvaret kontakt med lokale lag og foreninger som legger til rette for å ta imot de som flytter til kommunen. Forsvaret støtter for eksempel driften av skiløyper økonomisk.

Støtte fra fylkeskommune og Statsforvalter

Kommunen sier de setter pris på den støtten de har fått fra både fylkeskommune og regionale statlige aktører. Kommunen har i perioden 2021-2023 fått skjønnsmidler i størrelsesorden 3 millioner kroner for tilrettelegging av tiltak i forbindelse med etablering av kampflybasen.

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune har finansiert rapporten om ringvirkninger og samfunnseffekter i Evenes som Menon Economics har levert. Kommunen understreker at de har også fått god støtte til planarbeidet fra Nordland fylkeskommune. Evenes var en av 6 kommuner i Nordland som deltok i KS/Asplan Viak sitt prosjekt om fylkeskommunen som planfaglig veileder. Her møttes deltakerkommunen i digitale læringsnettverk og har også hatt ekstra oppfølging fra fylkeskommunen i form av besøk i kommunen.

Fantastiske muligheter

Kommunen etablerte i 2022 et eget tilflytterteam på 3 personer. Gruppa jobber tverrfaglig og har en som jobber med flyktninger, en med skole og HR og en i kommunedirektørens stab. Gruppa jobber mest opp mot forsvaret, men har og fokus på flyktninger og med familier der man trenger jobb nummer 2. Tilflytterteamet arrangerte et åpent møte med informasjon om hva som skjer i kommunen i romjula. På møtet deltok både fastboende og utflytta Evenesværinger.

Det lokale fotballaget har 70 % av spillerne fra forsvaret. Forsvaret og kommunen kan løse velferdsbehovene de har i fellesskap. Da blir det et tilbud for alle i kommunen og de i forsvaret får kanskje en sterkere tilhørighet til Evenes.

Kommunedirektør Bjørn Tore mener de i Evenes har fantastiske muligheter med sin geografiske plassering.

Vi har en nabokommune 50 minutter unna som har søkt alpint-VM og vi har et stort kulturhus i Harstad. Evenes har 2 sykehus og 2 universitetsmiljø rett i nærheten og alt dette bidrar til å styrke oss som attraktivt bosted.

Bjørn Tore Sørensen, Kommunedirektør i Evenes Kommune

Kontaktperson, Evenes Kommune

Rune Hjallar
Prosjektleder
+47 99 25 59 68
[email protected]