Fem filmer om lokalt utviklingsarbeid

Fylkeskommunene er sentrale regionale utviklingsaktører over hele landet. Men den konkrete utviklingen foregår der folk bor og arbeider – i kommunene.

Å samordne gode strategier og tiltak mellom regionalt og lokalt nivå er svært viktig. Fylkeskommunene er på sitt beste når de samordner, er aktive rådgivere og støttespillere for kommunene i det konkrete arbeidet som foregår på hvert enkelt sted.

Gode råd for effektiv lokal samfunnsutvikling er verdifulle, men de koster ingenting. Nedenfor finner du fem gode råd for lokal samfunnsutvikling, i form av fem korte filmer (ca. 3 minutter hver). Rådene er utviklet i samspill mellom sentrale, regionale og lokale aktører.

Råd 1: Koordiner hode og hender

Hodet er strategisk, hendene er praktiske. Ofte er det slik at fylket- og kommunens ledelse er fokusert på strategi, mens fotsoldatene er mer praktiske. Lokalt utviklingsarbeid må ha med seg både hode og hender – både i fylke og i kommunen.

Råd 2: Lytt til behovene der ute.

Ikke sett i gang tiltak som det ikke er etterspørsel etter. Fylkeskommunens tilrettelegging må spille sammen med lokale behov, ønsker og initiativ. Godt samspill for lokal utvikling bygger på nysgjerrighet og kunnskap om hvor skoen trykker.

Råd 3: Skap arenaer med tillitsfull atmosfære

Den måten vi er sammen på, influerer sterkt på hvilke resultater vi får. Bevissthet og kunnskap om å skape tillitsvekkende, lærerike og inspirerende arenaer, er et kraftfullt verktøy i all lokalsamfunnsutvikling.

Råd 4: Vær tydelig på hvor du vil

Hvor skal du da, spør katten. – Jeg vet ikke, sier Alice (i Eventyrland). Da – smiler katten – spiller det ikke noen rolle hvor du går. Abstrakte eller uklare retningsanvisere er uheldig for lokalt utviklingsarbeid. Sørg for bred enighet og begeistring for arbeidets mål.

Råd 5: Snakk et enkelt, bevisst språk

Det er både lov og av og til nødvendig å kunne bruke fagterminologi. Men pass på at dere ikke lukker prosjektet for deltakere utenfor stammespråket. Finn ord og bruk uttrykk som signaliserer åpenhet og kontakt også med tanker og erfaringer utenfor fagfeltet.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene

Den fireårige satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK 2010-2014) handlet om å utvikle et tettere samarbeid både mellom fylke og kommuner, og mellom flere kommuner for å styrke kommunenes arbeid med lokal samfunnsutvikling. Disse fem filmene oppsummerer de fem viktigste læringspunktene fra satsingen. Filmene viser eksempler på hvordan ulike fylkeskommuner utøver sin rolle som regional utviklingsaktør, og hvilke resultater dette har gitt i kommunene.