Fagområde: Kommunereformen

Erfaringer med kommunesammenslåing

Rapporter, utredninger og verktøy som handler om erfaringer med kommunesammenslåing.

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing. Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing. Rapport. Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling (2014).

Gleinsvik, Audun og Synne Klingenberg (2013): Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåing. Rapport 2013-12. Proba samfunnsanalyse. På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Proba samfunnsanalyse beregnet hvordan folketall, sentralisering av bosettingen og antall ansatte i kommunesektoren har utviklet seg i kommuner som har slått seg sammen siden 1988.

Brandtzæg, Bent Aslak (2009): Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008. Erfaringer og effekter fra Bodø, Vindafjord og Kristiansund. TF-rapport nr. 258. Telemarksforskning. Rapporten omfatter en kartlegging av erfaringer og resultater knyttet frivillige kommunesammenslutninger som er gjennomført i Norge i perioden 2005-2008. Viktige tema for utredningen har vært kommunen som demokratisk arena, som leverandør av velferdstjenester, som myndighetsorgan og som samfunnsutvikler.

Sunde, Henning og Bent A. Brandtzæg (2006): Å bygge en ny kommune! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger. Asplan Viak og Telemarksforsking – Bø.

Asplan Viak og Telemarksforsking har fulgt gjennomføringsprosessen i fire kommune-sammenslutninger på 2000-tallet: Bodø/Skjerstad, Ølen/Vindafjord, Aure/Tustna og Kristiansund/Frei.

Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling. Sluttrapport fra den sentrale koordineringsgruppa for prosjektet.

Bolkesjø, Torjus og Bent Aslak Brandtzæg (2005): Den vanskelige dialogen. Om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i 2004. Telemarksforsking – Bø: Rapport nr. 224, 2005. På oppdrag av KS og KRD har Telemarksforsking evaluert prosessen med å slå sammen fire kommuner i Valdres. Mens ordførerne gikk inn for sammenslåing, ble det klart nei-flertall i tre av fire kommuner etter rådgivende folkeavstemninger i 2004. I rapporten vurderes også §10 i Inndelingsloven, og hensiktsmessigheten av ulike måter å høre befolkningen på.

Sunde, Henning, Lise Christoffersen, Bent A. Brandtzæg og Cæcilie Riis (2005): Gjennomføring av kommunesammenslutninger – suksessfaktorer og snublesteiner. Delrapport 1: Foreløpige erfaringer fra tre pågående sammenslutninger. Asplan Analyse og Telemarksforsking – Bø. Delrapporten formidler foreløpige funn fra sammenslåingene av Bodø/Skjerstad, Vindafjord/Ølen og Frei/Kristiansund.

Veien fra Ramnes og Våle til Re kommune – styringsgruppens sluttrapport fra en frivillig kommunesammenslutning

«Økonomi, ressursbruk og tjenestetilbud før sammenslåingen. Kartlegging i forkant av kommunesammenslåingen mellom Våle og Ramnes» av Kjetil Lie. Telemarksforsking, Bø, arbeidsrapport nr. 4/2002.

«Organiseringen av sammenslåingsprosessen i Våle og Ramnes kommuner» av Erik Henningsen. Telemarksforsking, Bø, arbeidsrapport nr. 3/2002.

”Folks syn på kommunepolitikk og forvaltning før sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner”, av Bent Aslak Brandtzæg. Telemarksforsking, Bø, arbeidsrapport nr. 10/2001.

Våle og Ramnes – to eller en?” av Kjetil Lie og Willy Mo – Telemarksforsking, Bø 1998.

Interkommunalt samarbeid i Våle og Ramnes – status pr. mars 1998” av Kjetil Lie og Willy Mo – Telemarksforsking, Bø.

Agenda Utredning & Utvikling AS (2006): Re-effekter. Etterundersøkelse av sammenslutningen mellom Ramnes og Våle. Rapport R5171