Fagområde: Næringsutvikling

Dette kjennetegner suksessrike distriktskommuner

Det finnes kjennetegn ved steder og kommuner der det er skapt mange arbeidsplasser i næringslivet. Ta en nærmere titt på disse 4 funnene, og tenk etter hvordan dette er i din kommune.

En offensiv og optimistisk utviklingskultur

Stedlig suksess ser ut til å handle mye om stedlig kultur. Utviklingskulturen preges av lite jantelov, det er lov å prøve og feile. I de suksessrike distriktskommunene, med særlig god arbeidsplassutvikling er det klare spor av det forskerne kaller en offensiv og optimistisk utviklingskultur.  

Kort vei mellom ideer og beslutninger

Det er kort vei mellom ideer og beslutninger, og disse korte avstandene utnyttes. Noen kommuner omtaler dette som smådriftsfordeler, dvs. alle kjenner alle – og dette utnyttes positivt til å skape sammen. Det er stor grad av kunnskapsdeling og tillitsbygging på tvers av fag- og sektorgrenser.

Betydningen lokale entreprenører og ildsjeler

Studien peker i stor grad på viktigheten av enkeltpersoner for betydningsfulle tiltak, nyskapningsinitiativer eller nye veivalg som er blitt tatt i kommunene. Dette handler ofte om personer i næringslivet og sivilsamfunnet som gjennom det handlingsrommet de har tatt, og fått, er blitt opphav til ny utvikling. Også ordførere, rådmenn og kommunale ledere har tatt kraftfulle grep og tilskrives ære for suksess i mange av kommunene.

Grip mulighetene som byr seg

På alle steder eller kommuner oppstår det fra tid til annet anledninger. Det kan være kriser eller andrer uforberedte muligheter. Noen griper anledningen – andre lar den drive forbi. De suksessrike kommunene ser ut til å ha et heldig grep med å «fange mulighetene» – dreie kriser til anledninger, og se på farer som potensialer.

Hva sier næringslivet om arbeidet din kommune gjør? Disse spørsmålene kan du stille for å finne ut av det.