Fagområde: Stedsutvikling

Veileder for sosiokulturelle stedsanalyser

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Sosiokulturelle stedsanalyser er en alternativ måte å gjøre stedsanalyser på. Her analyseres stedsbilder, stedsbruk og stedsinteresser med tanke på å forstå hva et sted er, og for å gi bedre grunnlag for beslutninger om utvikling av stedet.

En sosiokulturell stedsanalyse betrakter et sted som en sosial og kulturell konstruksjon og et samfunnsmessig produkt. Sett i forhold til en tradisjonell stedsanalyse som fokuserer mer på fysiske element, vil en sosiokulturell stedsanalyse berøre også de sosiale og kulturelle sidene ved et sted.

Akershus fylkeskommune fikk i 2007 utarbeidet en veileder for sosiokulturelle stedsanalsyser på bakgrunn av erfaringer med sosiokulturelle studier av Sandvika og Jessheim. Det er Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som har laget veilederen. Dette er et nyttig verktøy for å få innsikt i hva sosiokulturelle stedsanalyser er og hvordan en går frem i arbeidet.

Hva kan en oppnå med sosiokulturell stedsanalyse?

Sosiokulturelle stedsanalyser kan virke sosialt mobiliserende, gjennom å få aktører i tale og gjøre disse aktørene bevisste på sin rolle og posisjon i lokalsamfunnet. Arbeidet med slike analyser kan øke den sosiale kapitalen på stedet ved at det knyttes kontakter og relasjoner på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer.

I samfunnet i dag stilles det stadig større krav til åpenhet i beslutningsprosesser. Ulike aktører har rett på innsyn i prosesser som legger premisser for deres hverdagsliv eller virksomhet. Samtidig er samfunnet blitt mer mangoldig og kulturelt. Ett av formålene med sosiokulturelle stedsanalyser er å fange opp denne mangfoldigheten og undersøke dens betydning for et steds utvikling.

Målgruppene for veilederen

Personer som kan initiere, anvende eller gjennomføre sosiokulturelle stedsanalyser:

  • Offentlige beslutningstakere – politikere, planleggere
  • Sivilsamfunnet
  • Næringsliv
  • Media
  • Forskere og konsulenter

Viktige aktører for stedsanalysen

Utgangspunktet for sosiokulturelle stedsanalyser er at det eksisterer ulike forestillinger om et steds kvaliteter, særtrekk eller mangler, og ikke minst om hvordan stedet skal utvikles framover. Hva skal til for at ungdom opplever stedet som attraktivt, kan være svært forskjelllig fra voksnes vurderinger. Sosiokulturelle stedsanalyser vektlegger spesielt hvordan ulike aktører bruker stedet, hvilke bilder de har av stedet i dag og for framtida, og hvilke interesser som er knyttet til dette. Aktørprespektivet blir derfor veldig sentralt når en skal gjennomføre en slik analyse.

Aktører som er relevant å inkludere i en sosiokulturell stedsanalyse er:

  • Myndigheter: ulike fagforankringer og sektorer
  • Næringsliv: ulike bransjer, næringsforum- og nettverk, enkeltaktører
  • Sivilsamfunn: ulike organisasjoner og interessegrupper, velforening, samt befolkningskategorier og brukergrupper
  • Media: lokale og regionale medieaktører

Oppfatningen av et sted kan endres som følge av at aktører som deltar i prosessen samhandler med utradisjonelle samarbeidspartnere. En stedsutviklingsprosess setter i gang diskusjonene; hva slags sted er dette (stedets identitet), hva en ønsker det skal bli i framtiden (visjoner) og hva det er mulig å få til (potensiale). Dette påvirker igjen stedets profil, identitet og omdømme.