Evaluering av Nordland fylkeskommunenes ungdomssatsing

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Nordland fylkeskommune har arbeidet aktivt med ungdomsrettede tiltak i en årrekke. Rapporten, som er gjort på oppdrag fra Nordland fylkeskommune, gir en gjennomgang og evaluering av ungdomssatsingen i Nordland. Det blir sett nærmere på fire tiltak: Ungdommens fylkesting, UNG info, UNG same og Elevombudsordningen.

Evalueringen ser nærmere på følgende spørsmål:

  • Hvor nyttige er tjenestene for ungdom i Nordland?
  • Er de tjenestene og institusjonene som er valgt riktige virkemidler og redskap for å nå vedtatte politiske målsettinger?
  • Er den valgte organiseringen hensiktsmessig?
  • På hvilken måte bidrar Ungdomspolitisk sekretariat til synliggjøring av fylkeskommunal ungdomspolitikk?
  • På hvilken måte styrker dette fylkeskommunen som regional utviklingsaktør?

Rapporten presenterer en rekke anbefalinger for å utvikle ungdomssatsingen i Nordland. Noen av anbefalingene som blir foreslått:

  • Et mer demokratisk Ungdommens fylkesting der alle kommuner i Nordland er representert
  • Videre utvikling av UNG info som informasjonskanal ut mot ungdom, med fokus på fremtidig funksjon, målgruppe, informasjonsstrategi og virkemidler. Dette bør skje i samarbeid med en bredt sammensatt ressursgruppe
  • Gjøre elev- og lærlingeombudet mer kjent og synlig
  • Et mer integrert Ungdomspolitisk sekretariat, både med tanke på tiltaksområder og ansatte i fylkeskommunen som ressurs
  • Mer fokus på informasjonstiltak og gjøre satsingene og tiltakene mer kjent for ungdom