Framtidens bygder

Prosjektet Framtidens bygder skal vise i praksis hvordan man kan planlegge og gjennomføre bærekraftig stedsutvikling som gjør det lett å leve klimasmart – også utenfor de store byene.

Framtidens bygder setter fokus på hvordan det best mulig kan legges til rette for en utvikling som sikrer en samfunnsmessig og miljømessig bærekraftig utvikling i distriktene. Dette er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund (NAL), Trefokus og miljøstiftelsen Zero.

Gjennom et utvalg av pilotprosjekter skal prosjektet bidra til økt kunnskap og eksempler på bærekraftig byggeri, stedsutvikling og energiplanlegging tilpasset mindre steder. Prosjektet ble tildelt 1 955 000 i bolystmidler i 2011 og 2 000 000 i 2013.

Pilotprosjekta i Framtidens bygder skal vise positive forutsetninger små steder har for å lykkes med en framtidsrettet og klimavennlig stedsutvikling. Pilotprosjekta skal  gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, planlegge ny bosetting nær sentrum, bruke tre og andre kortreiste byggmaterialer, utvikle klimavennlige transportløsninger i tillegg til å øke bruken av lokal produsert fornybar energi.

Kompetanseutvikling og rådgivning

Pilotkommunene får tilgang til oppfølging i form av veiledning innen ulike fagfelt, samt muligheter til å knytte verdiulle nettverk til andre kommuner i samme situasjon.I løpet av arbeidsperioden får pilotprosjektene tilbud om nettverkssamlinger, kurstilbud og rådgivning. Dette er eksisterende prosjekter med klare klima- og miljøambisjoner, og god lokal forankring. Pilotene representerer en bredde både når det gjelder innbyggertall, problemstillinger, miljøtiltak og løsninger.

Målsettinger og tema

Framtidens bygder fokuserer på følgende hovedområder:

 • Areal og transport: Bidra til bærekraftig arealplanlegging gjennom fokus på fortetting og bygging der folk bor, effektiv infrastruktur, tilrettelegging for nullutslippsløsninger for transport, bevaring av verdifull natur og fremheving av stedlige kvaliteter
 • Byggeri: Skape arkitektur og byggeprosesser som ivaretar krav til lave klimautslipp, har høye miljøambisjoner og lavt energibehov. Bruke tre og kortreiste materialer, innovative løsninger, foredling av lokale ressurser, tilpassing til morgendagens klima, kompakt bygging, sambruk av arealer og gode uterom
 • Energi: Stimulere til økt bruk av fornybar energi, nytenkende energiløsninger, utnyttelse av lokale ressurser og naturgitte forutsetninger
 • Bokvalitet og attraktivitet: Sikre gode opplevelser, innbydende møtesteder og uterom, promotering av lokale kvaliteter og tradisjoner, og økt bruk av lokale ressurser

Pilotprosjektene

I perioden 2011-2015 har følgende bygder pilotstatus i Framtidens bygder:

 • Norddal (Norddal kommune i Møre og Romsdal)
 • Flakstad (Flakstad kommune i Nordland)
 • Harestua (Lunner kommune i Oppland)
 • Rakkestad (Rakkestad kommune i Østfold)
 • Mosjøen (Vefsn kommune i Nordland)
 • Iveland (Iveland kommune i Aust-Agder)
 • Granvin (Granvin kommune i Hordaland)
 • Kvitseid (Kviteseid kommune i Telemark)
 • Fosnavåg (Herøy kommune i Møre & Romsdal)
 • Engesland (Birkenes kommune i Aust-Agder)
 • Dombås (Dovre kommune i Oppland)
 • Brekstad (Ørland kommune i Sør-Trøndelag)

Norske arkitekters landsforbund har laget en beskrivelse av alle prosjektene.

Distriktssenterets rolle

Distriktssenteret er medlem i referansegruppen for Framtidens bygder, og deler informasjon og erfaringer fra pilotprosjekt og stedsutviklingsprosesser i pilotkommunene. Pr. 2014: Norddal, Mosjøen, Iveland, Granvin, Kviteseid, Fosnavåg, Engesland, Dombås, Brekstad.