Framtidens bygder

Ved å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, bruke kortreiste materialer og lokal energi kan bygdene bli gode forbilder for fremtidig planlegging.

Det er først og fremst viktig å fremheve og bygge på det engasjementet og de initiativ som finnes lokalt. Prosjektet er et samarbeid mellom Zero, TreFokus og NAL. Gjennom utvikling av 5-7 pilotprosjekter vil det fokuseres på følgende hovedområder:

  • Stedsutvikling: gode prosesser for lokal areal- og kommuneplanlegging.
  • Byggeri: trebruk, innovasjon og bruk av kortreiste materialer
  • Energi: bevisstgjøring og utnyttelse av lokale ressurser
  • Attraktive bygder og de gode opplevelsene.

Myndighetene jobber allerede med programmet Framtidens byer for de 13 største byene i Norge, som innebærer kompetansebygging knyttet til klimavennlig utvikling i de store byene.

Distrikts- og bygde-Norge er rikt på ressurser, men er avhengig av kunnskap for å ta vare på og utvikle ressursene til beste for samfunnet og ikke minst byer og sentrale strøk. Med dette prosjektet ønsker Zero, TreFokus og NAL å sette fokus på hvordan det best mulig kan legge til rette for en utvikling som sikrer en samfunnsmessig og miljømessig bærekraftig utvikling i Distrikts og bygde-Norge.

Prosjektet er tildelt 1 955 000 i bolystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.