Mal for enkel kommunikasjonsplan

Bruk malen når du skal planlegge kommunikasjonsarbeidet ditt.

I malen kan du fylle inn:

  • Mål for kommunikasjonen din
  • Målgrupper
  • Bodskap
  • Kanalar

I tillegg inneheld malen eit enkelt skjema der du kan planlegge aktivitetar og fylle tidspunkt og ansvarlege. Malen er tilgjengeleg i MS Word og opent ODT-format.

Last ned mal: kommunikasjonsplan nynorsk MS Word
Last ned mal: kommunikasjonsplan nynorsk ODT
Last ned mal: kommunikajsonsplan bokmål MS Word
Last ned mal: kommunikajsonsplan bokmål ODT

Tips til korleis du kan bruke malen

Mål for kommunikasjonen

Kva skal målet med kommunikasjonen din vere? Du jobber gjerne med eit eller anna utviklingsprosjekt. Ta utgangspunkt i måla for dette prosjektet, og lag mål for kommunikasjonen din basert på desse. Målet for kommunikasjonen din bør samanfalla med det som er målet for prosjektet ditt.

Målgrupper

Prøv gjerne å definere målgruppa for kommunikasjonen din så konkret som råd. Då er det enklare å tilpasse kommunikasjonen din. For lite konkret: «alle innbyggjarar i kommunen.» Konkret nok: «alle som eig hytte innanfor kommunegrensene!».

Ein konkret definisjon vil óg gje ein peikepinn på kva kanal du bør velje for kommunikasjonen din.

Bodskap

Prøv å formulere eit bodskap som du sørger for at blir med i kommunikasjonen din. Bodskapet ditt er det som skal bidra til at du oppnår det som er målet med kommunikasjonen din.

Kanalar

Gjer ei vurdering av kva kanalar du vil kommunisere bodskapen din i. Nokre målgrupper treffer du best på sosiale medium som Facebook, Instagram, Snapchat eller TikTok. Men ikkje gløym meir tradisjonelle kanalar som redaksjonell omtale og annonsering i lokalavis. Andre aktuelle kanalar er kommunen sine nettsider, plakatar og inforskjermar, og samarbeid med skular eller andre institusjonar.

Tiltak

Tiltaka er kommunikasjonen du faktisk utfører. Det kan vere å poste noko på eit sosialt medium, publisere ein artikkel på kommunen sine nettsider eller sende ei pressemelding til lokalavisa. Tenk gjerne kreativt rundt kva tiltak og aktivitetar du vil gjennomføre, og hugs å planlegge kven som sørger for at aktiviteten vert gjennomført. Ansvaret for kommunikasjonen bør ligge hjå den som er ansvarleg for prosjektet i linja, til dømes ein prosjektleiar eller ordførar/rådmann, men ansvaret for sjølve gjennomføringa kan bli delegert til andre.

Har du kommentarar eller innspel til malen? Send gjerne ein e-post til nettredaktør [email protected].