10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen er en metodikk for systematisk arbeid med å utvikle gode steder å bo besøke og drive næring.

Strategisk arbeid med lokal utvikling over tid er sentralt i arbeidet med å skape gode steder å bo, besøke og drive næring i. 10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid handler om å finne stedets kvaliteter og utnytte disse på en strategisk måte. Deretter kommuniseres disse kvalitetene ut til målgrupper en vil nå.

Slik kan du gå fram med 10-punktsmodellen

  1. Målanalyse Velg overordnede mål lokalsamfunnet ønsker å nå
  2. Kartlegg stedskvaliteter Finn ut hvilke stedskvaliteter lokalsamfunnet kan posisjonere seg på
  3. Samfunnsanalyse Utviklingstrekk i samfunnet påvriker lokalsamfunnet. Finn ut hvilke
  4. Målgruppeanalyse Hvilke målgrupper er lokalsamfunnet avhengig av å være attraktive for dersom målene skal nås?
  5. Valg av posisjon Velg en posisjon som appellerer til de prioriterte målgruppene
  6. Forankring Få flest mulig til å stille seg bak posisjonen som er valgt
  7. Identitets- og omdømmekartlegging Finn ut hva både egen innbyggere folk utenfra mener om lokalsamfunnet?
  8. Handlingsplan Lag en handlingsplan for utvikling av stedskvaliteter
  9. Organisering og finansiering Sikre gode resultater med god organisering og finansiering
  10. Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid Styrk stedskvaliteterne og utvikle nye – og husk å fortelle om resultatet

Systematisk arbeid i dynamisk struktur

Å bruke 10-punktsmodellen som strategisk verktøy gir gode knagger å holde fast i, uten at det blir en tvangstrøye for det lokale initiativet. Sammen med god forståelse for den lokale situasjonen, kan 10-punktsmodellen gi felles retning og målbilder, avdekke ressurser og kvaliteter og sette disse kreftene i spill. Dette øker lokalsamfunnets samlede utviklingskraft og tillitsbase. Med stadig mer komplekse samfunnsfloker, der de beste løsingane ligger hos flere, er dette i seg selv avgjørende for den gode samfunnsutviklingen.

10-punktsmodellen er i tillegg er dynamisk ved at utviklingsarbeidet kan gjennomføres steg for steg, ta utgangspunkt i deler av metodikken og jobbe i den rekkefølden som passer best. Under ser vi nærare på nokre av stega som vi erfarer er særleg viktige for å få gjennomført tiltak og nå måla for arbeidet.

Våre råd på veien

Finn tydelige og felles mål

Tydelige og felles mål er grunnlaget i enhver strategi for lokal utvikling. Vi trenger en felles forståelse av hvor vi vil med lokalsamfunnet vårt, og hvorfor vi skal sette i gang utviklingsarbeid. En slik målanalyse kan gjerne sees i samanheng med kartlegging av stedskvaliteter, fordi stedskvalitetene sier noe om hvilke ressurser lokalsamfunnet har å spille på, og hvilke målsetninger som er realistiske

Prøv flere involveringsmetoder

Systematisk involvering og brei medvirkning fra innbyggerne er krevende, men bidrar til sterkere eierskap og bygger og utløser lokal utviklingskraft. Involvering og medvirkning vil også synliggjøre ulike interesser, dilemma og brytninger i lokalsamfunnet. Dette er viktig for å avdekke mulige konsekvenser av ulike veivalg, få til best mulige løsninger og unngå at mål- og interessekonflikter lammer utviklingsarbeidet.

Prøv ut ulike involveringsmetoder,  og tilpass etter formålet. Involvering bør skje på fleire nivå og på ulike måter. Noen kommuner stanger hodet gang på gang i «folkemøteformen». Vårt råd er: Prøv ut ulike former for involvering, og tilpass metoden etter formålet.

Husk på ildsjelene

Identifiser og involver ildsjelene i arbeidet. Kommunene har ulike forutsetninger og rammevilkår for utvikling, men i alle lokalsamfunn finst ildsjeler og aktører som er særleg viktige for videre utvikling. Legg ekstra energi i å involvere disse.

Bruksområde

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid kan brukes når en jobber med strategiske planer som samfunnsplaner, næringsplaner, reiselivsplaner og lignende. Rekkefølgen på punktene i modellen vil kunne variere og kan tilpasses bruksområde.

Modellen bygger på en erfaringsbasert metodikk som er utviklet av TIBE Samfunn. Dette er en av flere metoder som retter seg mot strategisk arbeid med lokal utvikling. Flere kommuner har erfaring med metoden gjennom Distriktssenterets omdømmeskole.

Harald Espeland i Tibe Samfunn har også skrevet boka 10-punktsmodellen – Strategisk og kreativ samfunnsutvikling.