Hopp over meny
Hopp over innhold

Rapportar

Rapporter

Distriktssenteret bestiller forskning om lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Vi lagar også eigne rapportar og læringshefter.

ÅrTittelTypeFagområde
2020Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraftRapportBolig og bomiljø, Næringsutvikling, Tilflytting
2020Kommuner med befolkningsnedgangRapportSamfunnsplanlegging og Tilflytting
2020Innsikt fra Ungdommens distriktspanelRapportInvolvering og medvirkning
2020Tilflyttings- og rekrutteringsarbeid i distriktene - en oppsummering av kunnskapNotatTilflytting
2020Næringslivets betydning for stedsutvikling, boligutvikling og inkludering i distriktskommunerNotatBolig og bomiljø, Inkludering, Næringsutvikling, Stedsutvikling
2020Berekraftig utvikling i små kommunarNotat
2020Distriktskommunen som næringsutvikler – En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020RapportNæringsutvikling
2020Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommuneRapportNæringsutvikling
2020Analyse på kopling mellom deltidsinnbyggjarar og lokalbutikkNotatNæringsutvikling
2020Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutviklingNotatNæringsutvikling
202012 distriktskommuner som lykkes med næringsutviklingNotatNæringsutvikling
2020Kommunen og nærbutikkenHefteNæringstuvikling
2020Hva har småkommunene fått ut av Byregionprogrammet?NotatRegionalt samarbeid om utvikling
2020Ungdata – Ung i Distrikts-NorgeRapportSamfunnsplanlegging
2020Attraktivt – for hvem? Framtidas stedsutviklingHefteStedsutvikling, Næringsutvikling
2019Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utviklingHefteInkludering
2019Å være ung i Distrikts-NorgeNotatMedvirkning og involvering
2019Hvordan brukes befolkningsprognoser?RapportNæringsutvikling, Samfunnsplanlegging, Tilflytting
2019Governance challenges in the Attractive Nordic townsRapportSamfunnsplanlegging og Stedsutvikling
2019Næringsutvikling i distriktskommuner i 2030NotatNæringsutvikling
2019Kommunen sin framtidige næringsutviklingsrolleNotatNæringsutvikling
2019Næringsutviklingskommunen 2030 - et refleksjonsnotatNotatNæringsutvikling
2019Kommunen som næringsutvikler i 2030NotatNæringsutvikling
2019Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommunerRapportMedvirkning og involvering
2018De lange linjer i stedsutviklingenHefteStedsutvikling
2018Fugleperspektiv på tre tiår med stedsutviklingNotatStedsutvikling
2018Hvordan rigge seg for å bli best på næringsutvikling?NotatNæringsutvikling
2018Suksessrike distriktskommuner anno 2018RapportNæringsutvikling
2018Livskraftige lokalsamfunn - tilfeldig og planlagt?Hefte
2018Politisk organisering og ordninger for nærdemokrati i sammenslåtte kommunerRapportMedvirkning og involvering
2018Verdiskaping i ditt lokalsamfunn - Temahefte om verdiskaping basert på natur- og kulturutviklingHefteRegionalt samarbeid om utvikling
Næringsutvikling
2017Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutviklingRapportNæringsutvikling
Regionalt samarbeid om utvikling
2017Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutviklingRapportStedsutvikling
2017Fra kommunal plan til gjennomføringRapportSamfunnsplanlegging
2017Samfunnsvirkninger av boligpolitikk - Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommunerRapportBolig og bomiljø
2017Verdiskaping basert på natur- og kulturressursarRapportMedvirkning og involvering
Næringsutvikling
2016Interkommunalt plansamarbeid - en erfaringsinnhentingRapportSamfunnsplanlegging
2016Fylkeskommunenes arbeid med inkludering av innvandrereNotatInkludering
2016Sammenhenger mellom stedsattraktivitet og verdiskapingNotatNæringsutvikling
Tilflytting
2016Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid - Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeidRapportTilflytting
2016Med hjarte for den rette stadenHefteTilflytting
2016Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyarHefteBolig og bomiljø
2015Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkluderingRapportInkludering
2015Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyserRapportRegionalt samarbeid om utvikling
2015Attraktive, bærekraftige bomiljlø i småbyenNotatBolig og bomiljø
2015Mer med
mindre. Attraktiva och hållbara bomiljöer i mindre byar
med människan i centrum
NotatBolig og bomiljø
2015Bolyst – innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutviklingRapportTilflytting
2015Å bygge en ny kommune - Erfaringer fra den danske kommunereformen 2004 - 2007RapportSamfunnsplanlegging
2015UtviklingskapasitetHefteUtviklingskapasitet
2015Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektivRapportInkludering
2015Nærdemokrati - kunnskap og erfaringerHefteMedvirkning og involvering
2014Kommunalt samarbeid på næringsfeltetRapportRegionalt samarbeid om utvikling
2014Kommunesammenslåing og identitet – betyr identitet noe i teknokratenes lekegrind?NotatKommunereform
2014Regionalparker i Norge – Hva er oppnådd og hva er merverdien?RapportNæringsutvikling
Reginoalt samarbeid om utvikling
2014Etniske minoriteters deltagelse og posisjon i lokaldemokratietNotatInkludering
2014Nærdemokratiske ordninger i lys av kommunesammenslåingerNotatKommunereform
2014Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeidRapportStedsutvikling
2014Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåingRapportKommunereform
2014Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeidRapportMedvirkning og involvering
2014Samfunnsutviklingskapasitet i småkommunerRapportMedvirkning og involvering
Regionalt samarbeid om utvikling
2014Sosiale kommuner 2013 – Omfattende, men fragmentertRapportMedvirkning og involvering
2014Innspill til helhetlig samfunnsanalyseNotatRegionalt samarbeid om utivikling
2014Identitet og kommunesammenslåing – Hva kan vi lære av forskningen på fusjoner og oppkjøp?NotatKommunereform
2014Nærdemokratiske ordningerNotatMedvirkning og involvering
2014Samfunnsanalyser i ByregionprogrammetNotatRegionalt samarbeid om utvikling
2014Hode og hjerte? Lyst eller smerte? – Om lokal identitet og tilhørighet i kommunereformenNotatKommunereform
2014Boligpreferanser i distrikteneRapportBolig og bomiljø
2014Boligpreferanser i distrikteneHefteBolig og bomiljø
2014Sosialpsykologiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser: Rekategorisering og truede sosiale identiteterNotatKommunereform
2014Gode eksempler på boligstrategiske tiltakRapportBolig og bomiljø
2014Gode eksempler på boligstrategiske tiltakHefteBolig og bomiljø
2014Kommunesammenslåing og regional utvikling: Betydning av identitet og tilhørighetNotatKommunereform
2014Regionalt samspill og vekstNotatRegionalt samarbeid om utvikling
2014Norske byregionerNotatRegionalt samarbeid om utvikling
2013Sårbarhetsanalysen 2012RapportNæringsutvikling
2013Drømmen om å bli flere - temahefte om tilflyttingHefteTilflytting
2013Lokalt utviklingsarbeidHefteMedvirkning og involvering
2013Kartlegging av prosjekta i BulystprogrammetNotatTilflytting
2013LivOGLyst Hordaland – nokre erfaringar og resultatRapportTilflytting
2013Lokalt utviklingsarbeid – en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommuneRapportOmstilling
2013Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010RapportOmdømme
2013Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutviklingHefteNæringsutvikling
2013Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommunerRapportTilflytting
2013Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutviklingRapportNæringsutvikling
2012Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet – en kartleggingRapportMedvirkning og involvering
2012Derfor blir vi her- innvandrere i Distrikts-NorgeRapportInkludering
2012Derfor blir vi her- innvandrere i Distrikts-NorgeHefteInkludering
2012Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommunerHefteNæringsutvikling
2012Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommunerRapportNæringsutvikling
2012Ungdom og lokal samfunnsutvikling – hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå? RapportMedvirkning og involvering
2012Interkommunalt plansamarbeidRapportRegionalt samarbeid om utvikling
2012Kommunikasjon uavhengig av stadRapportNæringsutvikling
2012Festivalkommuner – samhandling mellom kommuner og festivalerRapportNæringsutvikling
2011Kommunenes rolle i reisemålsutviklingRapport
Næringsutvikling
2011Med håp og engasjement. En kunnskapsstaus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommunerRapportTilflytting
2011Second Homes i Norge – bidrag til en nordisk utredningRapportBolig og bomiljø
2011Langtidseffekter av Tettstedsprogrammet og UtkantsatsingaRapportStedsutvikling
Tilflytting
2011Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på VestlandetRapportRegionalt samarbeid om utvikling
2011Bosettingsvirkninger av regionale traineeordningerRapportTilflytting
2010Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009RapportOmdømme
2010Integrering i distriktskommunerRapportInkludering
2010Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekterRapportTilflytting
Stedsutvikling
2010Langtidseffekter av omstillingsprogramRapportOmstilling
2010Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-NorgeRapportNæringsutvikling
2010Gevinster av høyhastighetsbredbåndRapportNæringsutvikling
2009Kunnskap for stadutvikling. Utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999-2009RapportStedsutvikling
2009Omdømmebygging: En kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009RapportOmdømme
2009Bygdeturisme og gårdsmat i NorgeRapportNæringsutvikling
2009Bolyst og stedsattraktivitet – motiver for å flytte og bo i distrikteneNotatTilflytting
2009Kunnskapsstatus om tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar?RapportTilflytting
2009Kunnskapsstatus om medvirkning og mobiliseringRapportMedvirkning og involvering
ÅrTittelTypeFagområde
Tilbake til sidetopp
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.