Rapportar

Distriktssenteret bestiller forskning om utviklingsarbeid frå FoU-miljø i heile landet.

ÅrTittelUtgiverType
ÅrTittelUtgiverType
2017Samfunnsvirkninger av boligpolitikk - Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommunerNOVARapport
2017Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utviklingDistriktssenteret og IMDiHefte
2017Verdiskaping basert på natur- og kulturressursarDistriktssenteretRapport
2016Interkommunalt plansamarbeid - en erfaringsinnhentingDistriktssenteretRapport
2016Empirisk analyse av sammenhenger mellom innsats og resultater og effekter av lokale samfunnsutviklingstiltakSamfunnsøkonomisk analyseRapport
2016Fylkeskommunenes arbeid med inkludering av innvandrereDistriktssenteretNotat
2016Sammenhenger mellom stedsattratkvitet og verdiskapingDistriktssenteretSammendrag
2016Attraktivitet, arbeidsplasser og verdiskapingTelemarksforskingNotat
2016Kontekstens betydning for innretning på lokal- og regional innsats
for attraktivitet
Samfunnsøkonomisk analyseNotat
2016Innlegg på KommuneverkstedVista AnalyseNotat
2016Attraktivitet og verdiskaping - Om mulige sammenhengerTrøndelag Forskning og UtviklingNotat
2016Attraktivitet og verdiskaping
Tilretteleggende tiltak i omstillingsprogrammer
Oxford ResearchNotat
2016Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid - Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeidUni Research RokkansenteretRapport
2016Med hjarte for den rette stadenDistriktssenteretHefte
2016Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyarDistriktssenteret og Gehl architetcsHefte
2015Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkluderingNIBRRapport
2015Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyserNIBRRapport
2015Attraktive, bærekraftige bomiljlø i småbyenNorske arkitekters landsforbundNotat
2015Mer med
mindre. Attraktiva och hållbara bomiljöer i mindre byar
med människan i centrum
Gehl ArchitectsNotat
2015Bolyst – innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutviklingDistriktssenteretRapport
2015Å bygge en ny kommune - Erfaringer fra den danske kommunereformen 2004 - 2007DistriktssenteretRapport
2015UtviklingskapasitetDistriktssenteretHefte
2015Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektivNIBRRapport
2015Nærdemokrati - kunnskap og erfaringerTrøndelag Forskning og UtviklingHefte
2014Kommunalt samarbeid på næringsfeltetOxford ResearchRapport
2014Kommunesammenslåing og identitet – betyr identitet noe i teknokratenes lekegrind?NIBRNotat
2014Regionalparker i Norge – Hva er oppnådd og hva er merverdien?DistriktssenteretRapport
2014Etniske minoriteters deltagelse og posisjon i lokaldemokratietInstitutt for samfunnsforskningNotat
2014Nærdemokratiske ordninger i lys av kommunesammenslåingerNORUTNotat
2014Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeidNIBRRapport
2014Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåingDistriktssenteretRapport
2014Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeidTrøndelag Forskning og UtviklingRapport
2014Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner
Statusvurdering av småkommuner. Dokumentasjon av gjennomføringen.
Trøndelag Forskning og Utvikling og AgderforskningRapport
2014Sosiale kommuner 2013 – Omfattende, men fragmentertI all offentlighetRapport
2014Innspill til helhetlig samfunnsanalyseNIBRNotat
2014Identitet og kommunesammenslåing – Hva kan vi lære av forskningen på fusjoner og oppkjøp?Handelshøyskolen BINotat
2014Nærdemokratiske ordningerNIBRNotat
2014Samfunnsanalyser i ByregionprogrammetOxford ResearchNotat
2014Hode og hjerte? Lyst eller smerte? – Om lokal identitet og tilhørighet i kommunereformenNIBRNotat
2014Boligpreferanser i distrikteneNIBRRapport
2014Boligpreferanser i distrikteneNIBRHefte
2014Sosialpsykologiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser: Rekategorisering og truede sosiale identiteterPsykologisk Institutt, NTNUNotat
2014Gode eksempler på boligstrategiske tiltakRambøllRapport
2014Gode eksempler på boligstrategiske tiltakRambøllHefte
2014Kommunesammenslåing og regional utvikling: Betydning av identitet og tilhørighetTelemarksforskingNotat
2014Regionalt samspill og vekstTelemarksforskingNotat
2014Norske byregionerØstlandsforskningNotat
2013Sårbarhetsanalysen 2012TelemarksforskingRapport
2013Drømmen om å bli flere - temahefte om tilflyttingDistriktssenteretHefte
2013Lokalt utviklingsarbeidDistriktssenteretHefte
2013Kartlegging av prosjekta i BulystprogrammetDistriktssenteretNotat
2013LivOGLyst Hordaland – nokre erfaringar og resultatHøgskulen for landbruk og bygdeutvikling Rapport
2013Lokalt utviklingsarbeid – en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommuneTrøndelag Forskning og UtviklingRapport
2013Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010Oxford ReserarchRapport
2013Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutviklingTelemarksforsking og Mimir ASHefte
2013Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommunerIdeas2evidence, NORUT og MøreforskningRapport
2013Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutviklingTelemarksforsking og Mimir ASRapport
2012Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet – en kartleggingTrøndelag Forsking og Utvikling.Rapport
2012Derfor blir vi her- innvandrere i Distrikts-NorgeNIBRRapport
2012Derfor blir vi her- innvandrere i Distrikts-NorgeNIBRHefte
2012Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommunerTelemarksforsking, Menon og Sintef teknologi og samfunnHefte
2012Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommunerTelemarksforsking, Menon og Sintef teknologi og samfunnRapport
2012Ungdom og lokal samfunnsutvikling – hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå? NIBRRapport
2012Interkommunalt plansamarbeidØstlandsforskning og NIBRRapport
2012Kommunikasjon uavhengig av stadVestlandsforskingRapport
2012Festivalkommuner – samhandling mellom kommuner og festivalerNIBRRapport
2012Festivalkommuner – samhandling mellom kommuner og festivalerNIBRHefte
2011Kommunenes rolle i reisemålsutviklingMimir ASRapport
2011Med håp og engasjement. En kunnskapsstaus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommunerNORUT TromsøRapport
2011Second Homes i Norge – bidrag til en nordisk utredningØstlandsforskningRapport
2011Langtidseffekter av Tettstedsprogrammet og UtkantsatsingaNIBRRapport
2011Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på VestlandetMøreforsking og Ideas2evidenceRapport
2011Bosettingsvirkninger av regionale traineeordningerIdeas2evidenceRapport
2010Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009OrdkraftRapport
2010Integrering i distriktskommunerDistriktssenteret og IMDIRapport
2010Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekterNIBRRapport
2010Langtidseffekter av omstillingsprogramTrøndelag Forskning og utvikling, SINTEF og Norsk senter for bygdeforskning.Rapport
2010Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-NorgeVestlandsforskingRapport
2010Gevinster av høyhastighetsbredbåndNexiaRapport
2009Kunnskap for stadutvikling. Utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999-2009Nordlandsforskning og Høgskulen i LillehammerRapport
2009Omdømmebygging: En kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009Nordlandsforskning og Høgskulen i LillehammerRapport
2009Bygdeturisme og gårdsmat i NorgeBygdeforskningRapport
2009Bolyst og stedsattraktivitet – motiver for å flytte og bo i distrikteneNIBRNotat
2009Kunnskapsstatus om tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar?Nordlandsforskning og Høgskulen i LillehammerRapport
2009Kunnskapsstatus om medvirkning og mobiliseringNordlandsforskning og Høgskulen i LillehammerRapport