Arbeidet med intensjonsavtale i Rissa og Leksvik

I mars 2015 inngikk Rissa og Leksvik intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Prosessen fram til vedtatt avtale, som blant annet inneholder kommunesenterets lokalisering og andre viktige avklaringer, var preget av gjensidig tillit og forståelse. 22. desember sendte Rissa og Leksvik søknad om kommunesammneslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gode råd om varierte bustadtilbod

Kva bustadtilbod og stadkvalitetar etterspør ulike befolkningsgrupper som bur i, eller flyttar til distrikta? Og kva tiltak har distriktskommunar gjennomført for å få til eit meir variert tilbod? Ei casestudie av bustadpreferansar og ei kartlegging av bustadstrategiske tiltak føresler konkrete bustadstrategiske grep.

Boligetablering i distriktene

“Boligetablering i distrikta” er ei tre-årig satsing frå Kommunal- og regionaldepartementet. Målet for satsinga er å skaffe og samanstille kunnskap om bustadetablering i distriktsområde, og prøve ut ei eiga tilskotsordning.