Veileder i lokal samfunnsutvikling

Nyttig håndbok for prosjektledere og prosjekteiere

Gjennom veilederen vil prosjektledere få hjelp til å strukturere prosjektet og finne gode hjelpere. Veilederen er et redskap til å ta nødvendige diskusjoner og avklaringer, og bygge felles forståelse for prosjektarbeid.

Formålet med veilederen er å gi lokale idéhavere, prosjektledere og støttespillere i kommuner og fylker en rettesnor i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Veilederen gir tips til hva en bør tenke på i planlegging og gjennomføring av et prosjekt, og noen spørsmål en bør søke svar på.

Veilederen er utarbeidet av Norsk senter for bygdeforskning med bakgrunn i erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid i regi av Kommunal- og regionaldepartementets Småsamfunnssatsing (2006 – 2010).

Erfaringene er samlet gjennom de ulike småsamfunnsprosjektenes deltagelse på nasjonale og regionale samlinger og Bygdeforsknings følgeevaluering av satsingen, og er bearbeidet ved hjelp av direkte innspill fra følgeevalueringens referansegruppe, prosjektledere og fylkeskontakter i Småsamfunnssatsingen, og fra organisasjoner med særlig kjennskap til utviklingsarbeid.