Ungdom, makt og medvirkning

Utredningen setter fokus på unges deltakelse i samfunnet. Hvordan det står til med ordningene som skal sikre ungdom muligheten til å si sin mening, bli hørt og representert på aktuelle arenaer? Utvalget som har utredet ungdoms makt og medvirkning ble oppnevnt ved kongelig resolusjon høsten 2010 og leverte i desember 2011 sin utredning.

NOU-rapporten tar for seg skolens demokratioppdrag, organisasjonskanalens betydning for unges innflytelse, myndighetsinitierte ordninger for medvirkning, unges deltakelse i valgkanalen, digitalt medborgerskap, personvern i nye medier og unge under offentlig omsorg. Utvalget har flere perspektiver knyttet til muligheter, medborgerskap og politisk ledelse og myndiggjøring. De kommer med forslag til en rekke tiltak og felt det bør gjøres forskning på.

Noen av tiltakene som blir foreslått:

  • Innføring av et nytt, bredt demokratifag i grunnskolen, obligatorisk skolevalg i videregående skole og frivillig skolevalg i ungdomsskolen
  • Opprette statlige tilskudd for oppfølging av grupper med lav deltakelse i frivillige organisasjoner
  • Styrke ungdomsrådene gjennom at frivillige organisasjoner og fritidsklubber velger et visst antall representanter hver
  • Innføring av nasjonale retningslinjer for ungdomsråd og opplæring for kommuneansatte i nettkommunikasjon med ungdom
  • Styrke skolens demokratioppdrag gjennom en strategi som bygger opp om unges engasjement og deltakelse i vid forstand
  • Integrere digital medborgerkompetanse i det nye demokratifaget i grunnskolen
  • Personvern i nye medier bør tas inn i undervisningen om digital kompetanse både i grunnskolen og videregående opplæring
  • Dokumentering av barn og unges synspunkter i barnevernssaker og en økning av det lovpålagte tilsynet med barnevernsinstitusjoner
Stikkord: