Fagområde: Næringsutvikling

Målretta plan gir resultater i Storfjord

Storfjord kommune har laget en egen handlingsplan for småkommuneprogrammet hvor kommunen spisser og målretter utviklingsarbeidet.

Foto: Statskog

Foto: Statskog

Marie Kobro -Nærings og utviklingsrådgiver og prosjektleder i Storfjord.

Marie Kobro -Nærings og utviklingsrådgiver og prosjektleder i Storfjord.

Storfjord kommune med kommunesenteret Hatteng ligger i indre Troms, cirka 9 mil fra Tromsø kommune og har om lag 2000 innbyggere, et nivå som har holdt seg rimelig stabilt de siste 20 årene. Marie Kobro er ansatt som nærings og utviklingsrådgiver og er prosjektleder for småkommuneprogrammet, og har arbeidet i Storfjord kommune siden september. Hun har utarbeidet en handlingsplan for småkommuneprogrammet.

Plan for engasjement

– Vi ønsket en handlingsplan som kommuniserte konkrete mål i et enkelt format og et lettfattelig språk, forteller Marie Kobro. – Vi har erfaring fra næringsarbeidet og disponeringen av næringsfondet at det ble tildelt litt hit og dit uten noen overordnet idé hvilken innretning vi skulle ha. Vi ønsket å endre det med å være mer konkret og kommunisere bedre hvilke mål kommunen har for utviklingsarbeidet.

Enkel og konkret plan

Det overordna målet for arbeidet og planen er «Trivsel gir vekst».  Planen kommuniserer på ett A-4 ark først en satsingsdel innen bedrifts-, besøks-, bo-, og serviceattraktivitet. Dernest finner vi mål og delmål innen 7 områder basert på satsningene, for tilslutt å konkretisere tilretteleggingstiltak innen de 7 områdene for 2014/2015. Planen er oversiktlig og tilretteleggingsmålene er konkrete.

Storfjord kommunes plan for Småkommuneprogrammet

Kommunen jobber tverrfaglig

– Et annet grep vi har gjort er å jobbe mer tverrfaglig i kommunen, det har vært svært nyttig for å få mer oversikt og jobbe bedre sammen, målene i planen er utformet slik at det er flere som må bidra for at vi skal lykkes, det gjelder skole, plan og utviklingsavdeling, næring og ledelse, sier Kobro.

Den strategiske næringsplanen ble presentert på et folkemøte i januar. Handlingsplanen for småkommuneprogrammet er basert på denne planen og begge planene fikk god mottagelse. Vi har også planen liggende ute på rådhuset og den ligger tilgjengelig på kommunens nettside.

Planen virker

– Vi er tydelig og konkrete fordi vi ønsker at næringslivet og innbyggerne skal engasjere seg i utviklingsarbeidet i kommunen, sier Kobro og fortsetter – Innbyggerne skal trives i Storfjord og det skal skape positive ringvirkninger. Jeg opplever allerede nå at vi har flere henvendelser og søknader med utgangspunkt i de mål vi har satt opp. Det er særlig innen hovedkategorien «utvikle natur- og kulturturisme» at vi har fått flere søknader.

Oppfølging av planen

Kommunen har kommet godt i gang med punkt 7 i planen med planarbeid og verktøy for økt tilgjengelighet. Kobro kan også fortelle om framdrift i de andre målene i planen
– Vi har også bestilt den nye portalen som skal være et verktøy for henvendelser til Storfjord . Nettsiden er under produksjon og det er veldig spennende, sier Kobro.

– Portalen skal vise til nettsiden til kommunen, en etablererside og til Visit Lyngenfjord, som er reiselivssamarbeidet mellom Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Hun forklarer videre at i arbeidet med økt boligkapasitet jobber kommunen med Hammarøymodellen og har kommet noen steg videre med den. Lokalsamfunnsutvikling i skolen er også i gang. – Vi er i et samarbeid med Ungt entreprenørskap i Troms om entreprenørarbeid i skolen, så der er vi i gang.

Jeg opplever at arbeidet vi gjør er strukturert og det gir resultater. Det er motiverende for oss . avslutter Marie Kobro.

Forbilledlig

– Planen er forbilledlig tydelig og enkel i form og et veldig godt redskap for utviklingsarbeidet i kommunen, mener seniorrådgiver Torbjørn Wekre i Distriktssenteret. – Erfaringene våre tilsier at mange av kommunene i programmet med hell kan fokusere og målrette utviklingsarbeidet sitt slik som Storfjord er et godt eksempel på.

Storfjord kommune deltar i Småkommuneprogrammet.