Fagområde: Næringsutvikling

Merkur blir ein del av Distriktssenteret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet som eig Merkur, har bestemt at Distriktssenteret skal overta Merkur-programmet sine oppgåver med verknad frå 1. januar 2019. Sekretariatet for Merkur er i dag ein del av konsulentselskapet Mentor AS i Førde.

Departementet meiner at det kan hentast ut både faglege og organisatoriske gevinstar ved eit nærmare samarbeid mellom Merkur og Distriktssenteret. Det har over mange år vore ei utvikling der Merkur, og Merkur-butikkane, har utvikla seg til å verte lokalsamfunnsutviklarar. Slik har Distriktssenteret og Merkur mykje til felles.

Stabilt fagmiljø

Departementet meiner det er klare faglege fordelar ved eit stabilt, større fagmiljø som kan utviklast vidare. Ved å samle Distriktssenteret og Merkurs administrative funksjonar, er det mogleg å redusere dei samla kostnadene til dette formålet.

Ei samanslåing mellom Merkur og Distriktssenteret kan óg gi Merkur breiare dialog med kommunane.

Distriktssenteret vil overta ansvaret for Merkur-konsulentane. Styret for Merkur skal vidareførast.

Arbeidsgruppe skal sikre god omorganisering

Det er sett ned ei arbeidsgruppe med representantar frå Merkur og Distriktssenteret for å planlegge omorganiseringa, og slik sikre at den skjer på ein god måte. Distriktssenteret må byggje opp merkantil kompetanse og integrere arbeidet med Merkur i eksisterande organisasjon. Det er sett av god til planlegging og gjennomføring, i og med at endringane ikkje vert sett i verk før 1.1.2019.

Departementet er opptatt av at Merkur-butikkane heile vegen skal få best mogleg oppfølging og service. Det er også nødvendig med god involvering av dei tilsette i dei to organisasjonane.

Bilete av ein butikk.

Joker Skaland på Senja er ein av 580 Merkur-butikkar.
Foto: Dan-Erik Aggvin/Distriktssenteret