Fagområde: Næringsutvikling

Merkur blir ein del av Distriktssenteret

Frå 1. januar 2019 overtar Distriktssenteret forvaltninga av Merkur-programmet. Koplinga mellom Distriktssenterert og Merkur vil bety eit fagleg sterkare verkemiddel der butikken sin rolle som lokal samfunnsutviklar, i samarbeid med kommunen, vil bli løfta fram.

Merkur-programmet er eit utviklings- og kompetanseprogram som også gir tilskot til butikkar med lita omsetjing og stor avstand til neste butikk.

Sekretariatet for Merkur er i dag ein del av konsulentselskapet Mentor AS i Førde. Dei tre tilsette i sekretariatet har tatt imot tilbod om fast stilling i Distriktssenteret og skal halde fram med å arbeide med Merkur-programmet. Dei ti regionale Merkur-konsulentane som følgjer opp Merkur-butikkane, vil ha same oppdraget som før.

Ordningane i Merkur-programmet vert ikkje endra. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som eig Merkur, som har bestemt at Distriktssenteret skal overta oppgåvene.

Departementet meiner at det kan hentast ut både faglege og organisatoriske gevinstar ved eit nærmare samarbeid mellom Merkur og Distriktssenteret. Det har over mange år vore ei utvikling der Merkur, og Merkur-butikkane, har utvikla seg til å verte lokalsamfunnsutviklarar. Slik har Distriktssenteret og Merkur mykje til felles.

Stabilt fagmiljø

Departementet meiner det er klare faglege fordelar ved eit stabilt, større fagmiljø som kan utviklast vidare. Ved å samle Distriktssenteret og Merkurs administrative funksjonar, er det mogleg å redusere dei samla kostnadene til dette formålet.

Ei samanslåing mellom Merkur og Distriktssenteret kan óg gi Merkur breiare dialog med kommunane.

Styret for Merkur skal vidareførast.