Lokal utvikling -Punkt 4 – Målgruppeanalyse

Sannsynligvis finnes det enkelte personer og aktører som i større grad enn andre kan bidra til at lokalsamfunnet vårt oppnår ønsket utvikling. Derfor er det viktig å gjøre en grundig analyse av hvem dette er og hva de står for.

I punkt 4 i 10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid stiller vi spørsmålene: Hvem kan bidra til at vi når målene våre? Hvem har vi potensial til å ha appell hos? Og hva står de for?

Nå målene

For at vi skal nå målene vi satte i punkt 1 – målanalyse, vil vi ha behov for å appellere til dem som kan utløse nødvendig intern og ekstern utviklingskraft. Hvem dette er, vil avhenge av hvilke mål vi har satt oss. Det kan være personer/aktører som i kraft av sin kompetanse, tilhørighet, kapital, engasjement, iderikdom, beslutninger og lignende kan bistå ekstraordinært til at vi når målene for den lokale utviklingen.

Spissing

Mange kommuner har i samfunnsdelen og andre dokumenter definert målgrupper av typen «kvinner 25-40 år». Dette er som oftest basert på en eller annen form for analyse, blant annet kan det være at kommunen har underskudd på unge kvinner. Utfordringen er at en slik målgruppe blir veldig stor og dermed blir strategien for å nå tak i dem nesten uhåndterlig. Samtidig er det svært få lokalsamfunn som kan skilte med kvaliteter som treffer en så bred målgruppe.

Som oftest er det derfor behov for ytterligere spissing: Vi må finne ut mer om de potensielle målgruppene og hvem vi kan ha potensiale til å appellere til.

Analyse

Relevante spørsmål vi må stille oss selv i målgruppeanalysen er:

Målgruppeanalyse er en krevende oppgave som fordrer god strategisk innsikt. Erfaring tilsier at denne oppgaven ikke er egnet til bred involvering, men bør gjennomføres av for eksempel arbeidsgruppen (se punkt 1 – målanalyse) som har den fulle oversikten over strategiprosessen.

Lettere vei videre

Jo grundigere vi gjennomfører målgruppeanalysen, og jo strengere vi er med oss selv i å spisse målgrupper, desto enklere vil det bli å velge posisjon i punkt 5 og å prioritere tiltak i punkt 8 av prosessen. Ikke minst vil det bli lettere å gjennomføre tiltakene i punkt 10.

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid er et verktøy som bidrar til å organisere strategisk arbeid med lokal utvikling. Dette er en av flere metoder som retter seg mot dette arbeidet. Omdømmeskolen til Distriktssenteret har benyttet 10-punktsmodellen i flere år.

Innledning 1. Målanalyse2. Kartlegg stedskvaliteter3. Samfunnsanalyse – 4. Målgruppeanalyse – 5. Valg av posisjon6. Forankring7. Identitets- og omdømmekartlegging8. Handlingsplan9. Organisering og finansiering10. Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid