Kvænangen kommune – Troms

Kvænangen er en stor friluft- og reindriftskommune. Ulike kulturer og ulik bruk av naturen gjør det ekstra viktig med god kommunikasjon og felles møteplasser.

Kvænangen - Mary Ann Andersen

Leik i fjøresteinane. Kvænangen har eit rikt naturliv å by på; frå hav til fjell. Foto: Mary Ann Andersen, Kvænangen kommune

Kulturen i Kvænangen gjenspeiler de tre stammers møte, møtet mellom nordmenn, kvener og samer. Kommunen er populær utfartssted for folk i omkringliggende kommuner, og har en forholdsvis stor andel fritidsboliger.

Utfordringene

Kvænangen kommune er vertskapskommune for store reinbeitedistrikter og mange reineiere i Vest Finnmark.

– Som kommune ser vi på dette som en ressurs som gir oss muligheter til å utvikle relasjoner til beste for en positiv utvikling for lokalbefolkningen. Når ulike interesser møtes blant annet gjennom bruk av samme areal, kan arealkonflikter oppstå. Derfor ser vi viktigheten av å få utarbeidet en plan som setter klare føringer for hvordan areal skal disponeres til fellesskapets beste. En Kystsoneplan går innen kort tid til sluttbehandling i kommunestyret og rullering av arealplanen er kommet godt i gang, sier næringskonsulent Anne Berit Bæhr.

– Småkommuneprogrammet kan hjelpe oss å løfte frem utviklingsarbeid, og til å bli flinkere til å involvere flere aktører og parter i lokalt utviklingsarbeid. En viktig forutsetning for god lokalsamfunnsutvikling er samarbeid mellom offentlig, privat næringsliv og frivillige, sier Bæhr.

Ytringer som kom frem på et møte der lokal samfunnsutvikling var tema

  • I et lite samfunn som Kvænangen, er mange opptatt med hva andre gjør – på godt og ondt. Vi må alle bli flinkere til å dele informasjon og unne hverandre suksess.
  • Det kan være utfordrende å arbeide med utviklingsarbeid når ulike etater føler de har mer enn nok med den daglige driften.
  • Innbyggerne er ofte litt skeptiske til å prøve nye ting. Vi må våge å bli mer offensive, og vise hva vi er flinke til.

Løsningene

– I en liten kommune som Kvænangen, må kommunen være utviklingsaktør for å få ting på plass. Når det gjelder boligbygging oppmuntrer vi entreprenører til å satse, men med få og små lokale næringsaktører kan det være vanskelig å få det til. Derfor tar nå kommunen ansvar for bygging av utleieboliger. Vi må være kreativ og tro på oss selv for vi har de beste forutsetninger for å lykkes, sier ordfører Jan Helge Jensen.

Kommunen har også nettopp etablert en næringshage som arena for samarbeid.

– De største hindringene for å skape noe trenger ikke nødvendigvis å ligge i rammebetingelsene, men som uoverkommelige barrierer i vårt eget hode. Vi ønsker flere innbyggere og flere bedrifter, ikke bare offentlige arbeidsplasser. Folk må skape sine egne arbeidsplasser, og vi har derfor dannet en næringsgruppe i kommunen for å gjøre det smidig for de som ønsker å starte en bedrift. Effektivt. Ferdig på en dag, sier ordføreren.

Distriktssenteret mener

– Kvænangen er sterke på frivillig arbeid og har penger til rådighet for å drive utvikling, men det kan virke som det skorter på tillit og kommunikasjon mellom administrasjon, politikere og innbyggerne. Kommunen er bevisst disse utfordringene, og er allerede i gang med å se på bedre måter å informere, tilrettelegge for næringsetableringer og drive planarbeid. Småkommuneprogrammet kan gi rom for enda mer fokus på disse områdene, sier Aina Sofie Brox – rådgiver ved Distriktssenteret.

Les statusvurderingen for Kvænangen