Fagområde: Stedsutvikling

Webinar: Grønne reiser 3 – parkeringsstrategi for betre stadutvikling

Parkeringspolitikk er eit verktøy for å utvikle levande og berekraftige småbyar og tettstader. I dette webinaret deler Asplan Viak og Vågan kommune råd og erfaringar om korleis parkeringsstrategi bidreg til meir levande og berekraftige stader i distrikta.

3 menn måler opp avstander på en astfaltert plass. Foto.

Foto: Vågan kommune.

Dersom vi skal utvikle attraktive og berekraftige stader over heile landet, må også småbyar og mindre stader legge til rette for aktiv bruk av sentrumsområda, og at fleire går, syklar, bur og jobbar i og rundt sentrum. Dermed vert regulering og styring av parkering nødvendig.

For folk som bur i og rundt småbyar og tettstader i distriktsregionar er bilen viktig. Bilen får difor også mykje merksemd. Mange sentrum er planlagt meir for bil enn for folk, både når det gjeld transport og parkering.  Fleire brukar bilen som handveske, der vi køyrer frå stad til stad. Opne allmenningar blir raskt til uformelle parkeringsplassar.

Mykje plass til bilen betyr mindre plass til folk og aktivitet, eller spreiing av sentrum. Det blir det motsette av levande sentrum.

Er det mogeleg å få til ei betre balanse? Kan parkeringspolitikken vere eit verktøy for meir plass til møter og aktivitetar mellom folk, og levande og berekraftige stader?

Desse får du høyre

I dette webinaret gjev Gorm Carlsen frå Asplan Viak gode råd om korleis mindre kommunar kan utvikle parkeringspolitikk- og strategiar, og kva tiltak som kan vere aktuelle. I tillegg får vi høyre frå Vågan kommune i Nordland, som deler sine erfaringar med å lage og gjennomføre parkeringsstrategi for småbyen Svolvær og tettstadene Kabelvåg og Hemingsvær.

Webinaret varar i ca 1 time, og det vert høve til å stille spørsmål til alle innleiarane.

Målgruppe

Målgruppe for webinaret er planleggarar og andre som jobbar med gode løysingar for berekraft, folkehelse og levande stader.

Webinaret er det siste i ei rekke på 3 om grøne reiser i småbyar og mindre tettstader.
Del 2 – gange, sykkel og spark – gjekk 25. september, sjå webinaret i opptak her.
Del 1 – smarte kolletivløysingar – gjekk 13. september, sjå webinaret i opptak her.