Webinar: Grønne reiser 2 – gange, sykkel og spark

Distriktskommuner kan gjøre mye for å legge godt til rette for sykkel og gange. I dette webinaret viser vi deg noen av grepene du kan gjøre.

Disse treffer du

Statens vegvesen: Guro Berge og Alf Støle gir gode tips til gange- og sykkelstrategier på små steder.

  • Sykkelbyen Alta: Gjermund Abrahamsen Wik forteller om hvordan fikk de opp sykkelandelen.
  • Fem-minuttersbygda Lyngen: Daniel Høgtun forteller om hvordan de har tilrettelagt for sykkel, gange og spark i det helhetlige stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet.
  • I tillegg blir det tid til spørsmålsrunde. Send gjerne inn spørsmål på forhånd til [email protected].

Målgruppe for webinaret er planleggere og andre med ansvar å skape gode løsninger. Webinaret er det andre i en rekke på 3 om grønne reiser.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har laget en nasjonal gåstrategi og har hovedansvaret for å følge opp den nasjonale sykkelstrategienDet er mye oppmerksomhet på tilrettelegging for grønne reiser i de største byene, og vegvesenet minner om at «de fleste byer er små». Under årets mobilitetsuke inviterer vegvesenet til gåseminar der oppmerksomheten er rettet mot mindre steder og byer. 

I webinaret gir Alf Støle og Guro Berge sine beste råd til hvordan mindre steder best kan tilrettelegge for mye trafikanter.

Et av tiltakene som Statens vegvesen har iverksatt for å stimulere til økt sykkelbruk er en konsentrert innsats i utvalgte norske sykkelbyer, deriblant Alta.

Alta

Fra 2010 til 2015 kjørte Alta prosjektet «Sykkelbyen Alta». Prosjektet ble finansiert av Statens vegvesen, Finnmark fylkeskommune og Alta kommune. I løpet av perioden har Alta økt sykkelandelen, og kommunen har valgt å satse videre på sykkelbyen som tiltak for folkehelse også etter prosjektslutt.

Samtidig står bilen fortsatt sterkt, og brukes også mye på strekninger kortere enn 5 km. Hva gjør Alta for å øke sykkelandelen ytterligere, og hva kan andre byer lære av Alta sine erfaringer og planer?

Alta fikk Statens bymiljøpris i 2014, og Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris og ble Årets trafikksikkerhetskommune i 2015.

Lyngen

Mange snakker om 10-minuttersbyen som et ideal for byutvikling. Lyngen satser på 5-minuttersbygda.

Lyngen stimulerer til å gå, sykle eller sparke i sentrum gjennom tydelig og helhetlig tilrettelegging for myke trafikanter. Dette er en del av en pakke som også inneholder satsing på bolig, næringsutvikling, turisme og sentrumsutvikling. Dette skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo, besøke og drive næring.

Hva har de lært så langt? Hvilke gode og mindre gode erfaringer kan andre lære av?

Vann med gangpromenade rundt. Foto.

Foto: Lyngen kommune.