Nettverkssamling i Byregionprogrammet fase 2

Her finner du videoer og presentasjoner fra Byregionprogrammet sin nettverkssamling i Ålesund 22 – 23. mars. Tema for samlingen var handlingsrom for næringsretta samfunnsutvikling. Presentasjoner frå innlegg som ikke ble filmet finner du i programmet under videoene.

Hva er kommunenes og byregionenes roller i arbeidet med å utvikle et robust næringsliv? Hvordan kan de skape større handlingsrom og bedre utviklingskapasitet for å oppnå mer vekstkraftige byregioner?

Innledning ved KMD
Statssekretær Grete Ellingsen


Lysark Ellingsen

Handlingsrommet for næringsretta samfunnsutvikling
Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu, KMD

Byer og regional næringsvekst – hvordan utnytte handlingsrommet?
Førsteamanuensis Jon P. Knudsen, Universitetet i Agder


Lysark Knudsen

Næringslivets forventninger til byregionene i disse omstillingstider?
Administrerende direktør Bente Lund Jakobsen i Mørenot Aquaculture AS


Lysark Lund Jakobsen

Panel
Innledere og tre byregioner. Refleksjon og spørsmål.

Næringsretta samfunnsutvikling – Fruktbart samarbeid i Ålesundregionen
Universitetslektor Liv Møller-Christensen fra NTNU Ålesund, adm. dir. Per Erik Dalen i Ålesund Kunnskapspark AS og gründer Lars Berg i Giskeødegård Momentium AS


Lysark NTNU
Lysark Ålesund kunnskapspark
Lysark Momentium

Å skape driv for samfunnsutvikling i byregionen
Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Universitetet i Agder


Lysark Wasstrøm

Strategiske næringsplanarbeid som virker?
Adm dir Haugaland Vekst IKS Tormod Karlsen fra Haugesundregionen, prosjektleder Ragnvald Storvoll fra Midt-Tromsregionen og prosjektleder Tina Norheim Abrahamsen fra Kristiansandregionen


Lysark Karlsen
Lysark Storvoll
Lysark Abrahamsen

Kommunikasjon og markedsføring
Prosjektleder Nina Dons-Hansen, Harstadregiongen og Hege Beate Eriksen, Chili reklamebyrå


Lysark Dons-Hansen og Eriksen

Hyperlokalt og superglobalt – eller Bondesamfunnet 2.0?
Trond Bugge, framtidsstrateg Kairos Future – Stockholm


Lysark Bugge

Avrunding
Ulrikke Ytteborg, prosjektleder Hallingdal og Ole Petter Rundhaug, prosjektleder Rana-regionen


Registrering og åpent hus
Åpen post – korte inspirasjonsforedrag før nettverkssamlinga starter

Distriktssenteret deler nyttig kunnskap
– Kommunens samhandling med befolkningen, næringsliv og andre aktører
– Inkludere nye innbyggere – øke stedstilhørighet
– Erfaringer med kommunalt plansamarbeid
– Strategisk og kreativ samfunnsutvikling (10-punktsmodellen for utviklings- og omdømmearbeid)

Byregionprosjektene i Møre og Romsdal presenterer sitt arbeid.
Lunsj - serveres i Brasserie Normandie og Galleri Flora
Velkommen til Ålesund og åpning av nettverkssamlingen - Ordfører Eva Vinje Aurdal, Ålesund kommune og direktør Halvor Holmli, Distriktssenteret
Innledning ved KMD - Statssekretær Grete Ellingsen
Handlingsrommet for næringsretta samfunnsutvikling - Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu,
KMD
Byer og regional næringsvekst – hvordan utnytte handlingsrommet? - Førsteamanuensis Jon P. Knudsen, Universitetet i Agder
Global konkurransekraft fordrer regional mobilisering og næringsmessig spesialisering. Mulighetsrommet for lokal og regional næringsrettet handling er formelt sett stort i Norge. Hvordan dette rommet fylles, varierer derimot mye.
Næringslivets forventninger til byregionene i disse omstillingstider? - Administrerende direktør Bente Lund Jakobsen i Mørenot Aquaculture AS
Diskusjon og refleksjon om innledningene rundt bordene.
Panel - innledere og tre byregioner. Refleksjon og spørsmål
Pause og forflytning
Parallellsesjoner med kunnskapspåfyll, gode eksempler og arbeidsverksted
1 - Trender og utviklingstrekk
Rådgiver Kjersti Hasselø, plan- og analysesjef Ole Helge Haugen og rådgiver Torbjørn Digernes Jakobsen i Møre og Romsdal fylkeskommune
- Fra foresightanalyse til konkrete handlinger
- Fylkesstatistikk, planstøtte, og styrkeanalyse for målrettet samfunnsutvikling
2 - Politiske føringer og nasjonale forventninger
Bjørn Barvik, prosjektleder i KMD og bidrag fra byregioner
Bærekraftige byer og sterke distrikt - Hva er byregionenes rolle og handlingsrom?
Med ny stortingsmelding om «Bærekraftige byer og sterke distrikt» som bakteppe spør vi:
Hva er bærekraftig vekst? Hva er de politiske signalene for målet om bærekraftige byer og sterke distrikt?
3 - Utviklingskapasitet
Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Universitetet i Agder
Å skape driv for samfunnsutvikling i byregionen
Regional utviklingskapasitet er drivstoffet i regioners arbeid med næringsretta samfunnsutvikling. Hvordan utvikle og styrke utviklingskapasitet i kommuner og regioner? Begrepet blir konkretisert gjennom flere eksempler - og fra Listerregionen sitt arbeid med det grønne skiftet.
4 - Næringsretta samfunnsutvikling
Universitetslektor Liv Møller-Christensen fra NTNU Ålesund, adm. dir. Per Erik Dalen i Ålesund Kunnskapspark AS og gründer Lars Berg i Giskeødegård Momentium AS
Fruktbart samarbeid i Ålesundregionen
Samarbeid mellom NTNU, kunnskapsparken, næringslivet og offentlig sektor som driver for næringsretta samfunnsutvikling.
Presentasjon NTNU
Presentasjon Ålesund Kunnskapspark
Presentasjon Momentium
5 - Omstilling og innovasjon
Monica Rydland, doktorgradsstipendiat ved Norges handelshøyskole og tilsatt som forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning, SNF.
Endringsledelse og endringskapasitet i byregionene
Som deltager i Byregionprogrammet blir du utfordret på å løfte samfunnsutviklerrollen fra et lokalt til regionalt fokus. Hvordan møte denne utfordringen samtidig med en rekke andre store samfunnsforandringer? Hvordan bygge kapasitet for endring og hvordan utøve ledelse i omskiftelige tider?
Pause med en matbit
Møter mellom byregioner eller møter i egen byregiongruppe. Uformelle møter.
Ulike aktivitetar i Ålesund, velg en av disse
Klippfiskakademiet og akvariet i Atlanterhavsparken (buss)
Ålesund Kunnskapspark og simulatorsenter (buss)
Byvandring i Ålesund
Trappa med 413 trinn opp til turisthytta på Aksla
Middag - Scandic Parken Hotell
Velkommen til dag 2
Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom byregioner
Møtene går parallelt.
1. Strategisk næringsplan
Innleder: adm.dir Haugaland vekst IKSTormod Karlsen fra Haugesundregionen, prosjektleder Ragnvald Storvoll fra Midt-Tromsregionen og prosjektleder Tina Norheim Abrahamsen fra Kristiansandregionen
Strategiske næringsplanarbeid som virker?
Hvordan forberede, gjennomføre, realisere og evaluere regionale næringsplaner? Innledning med workshop som skal lede til konkrete råd og verktøy.
Presentasjon Karlsen
Presentasjon Storvoll
Presentasjon Abrahamsen
2. Næringsvennlig region
Innleder: Torun Bakken, Fosenregionen m/flere
Slik skal vi gjøre Fosen til en næringsvennlig region
Fosen som pilot for utvikling av Innovasjon Norge sitt verktøy; «Næringsvennlig region». Hvordan arbeide målrettet for å gjøre en byregion næringsvennlig?
Presentasjon Wekre
Presentasjon Bakken
Presentasjon Flo
3. Næringsretta samfunnsutvikling
Innleder: Representanter fra byregionen Fjell
Sammen om positiv stedsutvikling
- Straume i Fjell kommune - veien fra lukket kjøpesenter til attraktiv småby. Berit Karin Rystad, plan- og utbyggingssjef i Fjell kommune, Astrid Aag, økonomisjef Sartor Holding og Eli Janette Fosso, prosjektleder for byregionprosjektet.
4. Omstilling og innovasjon
Innleder: Prosjektleder Gro Jensen Gjerde fra Sunnhordlandregionen, prosjektleder Karianne Resare fra Grenlandregionen
Med ryggen mot veggen - Oljesmell og omstilling i Sunnhordland.
Omstillingsutfordringer i Grenland - Eksempler fra Grenlandregionen
Innledning og refleksjoner på kommunen/regionens rolle ved behov for omstilling. Eksempler på praktiske omstillingsgrep fra to ulike regioner.
5. Kommunikasjon og markedsføring
Innleder: prosjektleder Nina Dons-Hansen, Harstadregiongen og Hege Beate Eriksen, Chili reklamebyrå
Kreativ, involverende kommunikasjon i eget byregionprosjekt: Byregion.no, RE:tenk
Lunsj - severes i Brasserie Normandie og Galleri Flora
Arbeid i egen byregiongruppe
Hyperlokalt og superglobalt - eller Bondesamfunnet 2.0? - Innovasjonsleder, entreprenør og framtidsstrateg Trond Bugge, Kairos Future – Stockholm
Hvor finnes og hvem skaper framtidens arbeidsplasser? Hva er din byregion sin nisje? Ti trender som former både storsamfunnet og lokalsamfunnets virkelighet de nærmeste årene, og gode råd om hvordan din kommune kan forme sin framtid.
Avrunding
SLUTT

Her finner du program for prosjektledersamlingen tirsdag 21. mars.