Utlysning: Regionale traineeprogram – omfang, bruk og virkninger på rekruttering til bo- og arbeidsmarkeder i distriktene

Distriktssenteret lyser ut oppdrag om å få gjennomført en undersøkelse av regionale traineeordninger/-program, med vekt på hvilke virkninger de har på rekruttering av unge med høyere utdanning til bo- og arbeidsmarkeder i distriktene. Send tilbud innen 28. august kl 12:00.

Oppdraget består av følgende deler:

 1. En oppdatert kartlegging av omfang (geografisk nedslagsfelt og størrelse), organisering og innhold i eksisterende regionale traineeordninger/-program som inkluderer kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, herunder:
  • I hvilken grad kommuner og bedrifter benytter seg av ordningene og hva insentivene for å delta er, inkludert i hvilken grad kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 og bedrifter i disse kommunene deltar.
  • I hvilke typer av offentlig sektor og i hvilke typer bedrifter og bransjer benyttes ordningene.
  • Bedriftenes etterspørsel etter traineer og tilfredshet med ordningen.
 2. Kartlegging og analyse av kort- og langsiktige virkninger for rekruttering og bosetting, herunder:
  • Virkninger for bedrifter og offentlige virksomheter (eks. effekter på rekruttering, utviklings- og innovasjonsevne, samarbeid, omdømme, økonomi).
  • Bosettingsvirkninger for bo- og arbeidsmarkedsregionene som inngår i nedslagsfeltet, og for kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 spesielt.
  • Andre samfunnsvirkninger (f.eks. betydningen for områdets attraktivitet, sikring/styrking eller nyetablering av arbeidsplasser, betydning for nyskaping og samskaping, mv.)
  • Det er ønskelig med en samfunnsøkonomisk vurdering av gevinstene ved regionale traineeordninger.

Les mer og send tilbud via doffin.no innen 28. august

Stikkord: