Utilstrekkelig lokalt handlingsrom

Lierne kommune har stort behov for arbeidskraft og nye boliger, men sliter med et dysfunksjonelt boligmarked. Kommunen erfarer at lokale tiltak og planer ikke er nok for å få markedet til å fungere.

– Lierne har et innovativt næringsliv i vekst – med Lierne Bakeri som fyrtårn. Pessimisme er snudd til optimisme, men Lierne mangler arbeidskraft. For å skaffe mer arbeidskraft må kommunen ha netto innflytting. Det betinger at folks boligbehov kan dekkes, og vi mangler boliger, sier Kjell Schive i Lierne kommune på arbeidsseminaret om boligetablering i distriktet. Dette ble arrangert 5. og 6. desember i Bodø av Husbanken og Distriktssenteret.

Schive er prosjektleder i Midt-Skandinavisk regionprosjekt hvor Lierne i Nord-Trøndelag samarbeider med nabokommunene Røyrvik på norsk side, og Krokom og Strömsund på svensk side.

Mangfoldig arbeid

For å øke boligetableringen har kommunen iverksatt kortsiktige og langsiktige tiltak. Eksempler på førstnevnte er gratis tomter i boligfelt, byggetilskudd, «nullkonsesjon» på omdanning av helårs- til deltidsbolig i sentrumsområder, samt bygging av utleieboliger i egen regi og i samspill med private aktører.

Blant langsiktige tiltak er offensiv boligpolitikk i kommuneplanens arealdel, avvikling av subsidiering av kommunale boliger (med unntak av de til vanskeligstilte) og samarbeid – både med lokalt næringsliv og investorer. Også samarbeidet i Midt-Skandinavisk regionprosjekt er en del av dette – hvor både befolknings- og boligutvikling er sentrale elementer.

«Patriotisk» kapital

– De mest ekspansive lokale næringsaktørene har vært og er pådrivere for økt boligetablering. Vi har et samspill for å løse utfordringer knytta til arbeidskraft. Lierne har ingen arbeidsledighet, og en stor andel arbeidsinnvandrere som ikke bor her. Mange er uke- og sesongpendlere fra Sverige, og brakkeby-grender er ingen god permanent løsning. Kommunen ønsker å bosette dem i samarbeid med lokal bank, næringsliv og investorer, forteller Schive og fortsetter:

– Samarbeid mellom kommune og næringsliv fungerer i de tilfeller der kapitalen er «patriotisk». Altså at det ikke stilles store krav til avkastning av kapitalen som investeres – for den vil ikke komme i overskuelig framtid.

Byggekostnad vs. verdi

Tross iverksettelse av mange tiltak og samarbeid på flere fronter, erfarer Lierne kommune at dette ikke har vært nok for å skape ønsket utvikling. Boligmarkedet betegnes som ikke-fungerende. Byggekostnadene er høyere enn markedsverdien og risikoen stor.

– Effekten har ikke vært tilstrekkelig fordi gapet mellom byggekostnader og markedsverdi er så stort. Å bygge en vanlig familiebolig i Lierne koster cirka 2 500 000 kroner. Markedsverdien blir bare 1 500 000 kroner – potensielt tap er på 1 000 000 kroner. Det er greit for folk som bygger for å bo her livet ut, men annerledes med de som ønsker å ha en exit-mulighet. Hovedmålet med framtidig boligpolitikk er å fjerne dette gapet.

Statlige restriksjoner

Lierne opplever også at sentrale myndigheter legger for mange hindre – gjennom blant annet reguleringer i plan- og bygningslov og ved strenge regler i verneområder. Eksempelvis har kommunen ønsket å være fleksibel i behandling av byggesaker, men ulike bestemmelser har gjort det vanskelig. Et annet hinder som trekkes fram er Finanstilsynets nye begrensninger i utlånspraksisen. Schive mener disse vil gjøre vondt verre i distriktene fordi det blir vanskeligere, spesielt for unge nyetablerere, å finansiere boligbygging.

– Øk gjerne egenkapitalkravet innenfor ring én i Oslo, men overlat til den lokale bank å vurdere lånetakers betalingsevne i Lierne.

Ønsker endringer

– Vår konklusjonen er at kommunen ikke har tilstrekkelig lokalt handlingsrom gjennom langsiktig planarbeid og kortsiktige tiltak. Den nasjonale boligpolitikken må bli dynamisk og differensiert slik at den vil skape fungerende boligmarkeder både innenfor ring én i Oslo og i Lierne. Kommunene bør også få større forvaltningsansvar – staten har kontrollmekanismer, sier Schive og tilføyer:

– Vi ser positivt på Kommunal- og regionaldepartementets forsøksordning med tilskudd til boligetablering i distriktene. Det er et godt eksempel på et temporært virkemiddel satt inn målretta for å få et fungerende boligmarked. Dette går inn i en differensiert og dynamisk boligpolitikk.

Tekst: Astri Edvardsen, Krysspress®